Obchodní podmínky

ÚVOD: Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky") společnosti TokmaTech s.r.o., IČO 05469252, se sídlem Kabeláčova 562/2, Kamýk, 143 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 263896 (dále též jen „Poskytovatel") upravují v souladu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník") práva a povinnosti Poskytovatele jako osoby mající práva k dále specifikovanému programovému vybavení (Systém) a osoby využívající na základě udělené licence Systém (dále jen „Klient") při používání Systému, jakož i další podmínky pro založení a užívání účtu Klienta v Systému.

V souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku tyto Obchodní podmínky určují část obsahu licenční smlouvy, na jejímž základě je Klient oprávněn užívat Systém (dále jen „Smlouva"). Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.


Čl. I. Definice pojmů

1. Níže uvedené výrazy mají v Obchodních podmínkách a Smlouvě následující význam, není-li výslovně uvedeno jinak:
Systém" – samostatný systém Poskytovatele sestávající z programového vybavení využívající pro svůj provoz a komunikaci s Klienty webových a jiných aplikací a systémů, který umožňuje Evidenci tržeb. Přístup k Systému a Účtu je umožněn prostřednictvím počítačového rozhraní na Internetových stránkách a prostřednictvím aplikace LétoPOS.
Internetové stránky" – internetové stránky Systému dostupné prostřednictvím veřejné datové sítě internet na elektronické adrese https://letopos.cz/.
Klient" – každá podnikající fyzická či právnická osoba oprávněná k výkonu podnikatelské činnosti na území České republiky způsobilá k uzavření Smlouvy, která uzavřela Smlouvu.
Správce" – osoba pověřená Klientem spravovat nastavení Systému včetně registračních údajů Klienta, nastavení Účtu, aktivování a deaktivování Uživatelů a provádění dalších operací v rámci funkcionalit Systému.
Uživatel" – znamená Klient, Správce a/nebo osoba zaregistrovaná Správcem v Systému, která jako pracovník Klienta prostřednictvím Systému plní Klientovu evidenční povinnost dle Zákona o evidenci tržeb.
Odměna" – odměna Poskytovatele za poskytnutí Licence v rozsahu Klientem zvoleného Tarifu a Doby trvání Licence určená dle Ceníku.
Zákon o evidenci tržeb" – znamená zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v platném znění.
Evidence tržeb" – postupy uplatňované při evidenci tržeb dle Zákona o evidenci tržeb spočívající v zaslání datové zprávy s údaji o evidované tržbě na společné technické zařízení určené správcem daně a vystavení účtenky tomu, od koho evidovaná tržba plyne.
Licence" – nevýhradní oprávnění udělené Klientovi na Dobu trvání Licence k výkonu práva duševního vlastnictví k Systému v rozsahu ujednaném ve Smlouvě a vyplývajícím ze zvoleného Tarifu.
Doba trvání Licence" – doba, na kterou je Klientovi poskytnuta Licence včetně doby prodloužení Licence dle této Smlouvy.
Tarif" – rozsah nevýhradních oprávnění k užívání Systému zvolený Klientem z tarifů stanovených Poskytovatelem v Ceníku.
Ceník" – aktuální (i) sazebníku odměn za poskytnutí Licence k užívání Systému dle zvoleného Tarifu a Doby trvání Licence a (ii) specifikace Tarifů, který je uveřejněn na Internetových stránkách na adrese at https://letopos.cz/tarify.
Demoverze" – speciální Tarif umožňující bezplatné užívání Systému v rozsahu, který neumožňuje Evidenci tržeb a který je určen výhradně pro seznámení se s funkcionalitami Systému. Dobu trvání Licence, po kterou je Klient oprávněn užívat systém v rozsahu Demoverze, stanoví jednostranně Poskytovatel, který je oprávněn ji kdykoliv změnit (zkrátit nebo prodloužit).
Zásady" – informace o ochraně osobních a dalších údajů a jejich zpracování, které jsou dostupné na Internetových stránkách v dokumentu https://letopos.cz/ochrana-osobnich-udaju.
Smlouva o zpracování" – smlouva o zpracování osobních údajů, která je dostupná na Internetových stránkách v dokumentu https://letopos.cz/smlouva-zpracovani.
Učet" – uživatelský účet Klienta v Systému obsahující registrační údaje Klienta a další uvedené níže v těchto Obchodních podmínkách, který umožňuje nastavení Systému pro jeho používání Klientem, Správcem a Uživateli.

2. Pojmy definované v těchto Obchodních podmínkách v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak.


Čl. II. Popis Systému

1. Systém je elektronickým uzavřeným systémem, jehož prostřednictvím může Klient provádět Evidenci tržeb (tj. plnit evidenční povinnost dle Zákona o evidenci tržeb).

2. Systém může být Klientem užíván výlučně v rozsahu Licence. Doby trvání Licence a Tarifu v souladu se Smlouvou.

3. Užívání Systému Klientem a Uživateli je podmíněno dostupností (i) internetového připojení na straně Klienta a (ii) certifikátu nebo certifikátů pro Evidenci tržeb, jejichž vydání je povinen zajistit Klient.


Čl. III. Uzavření Smlouvy, zřízení Účtu a jeho používání

1. Poskytovatel zřídí Klientovi Účet bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy. Smlouva se uzavírá elektronicky odesláním registračního formuláře obsahujícího všechny povinné údaje Klienta, nestanoví-li tyto Obchodní podmínky jinak. Registrační formulář je přístupný na Internetových stránkách. Před odesláním registračního formuláře se Klient musí seznámit se zněním těchto Obchodních podmínek a tyto Obchodní podmínky akceptovat, což potvrdí označením příslušného políčka v registračním formuláři. Systém po odeslání řádně vyplněného registračního formuláře provede ověření správnosti adresy elektronické pošty Klienta uvedené v registračním formuláři prostřednictvím aktivačního odkazu zaslaného na emailovou adresu Klienta uvedenou Klientem v registračním formuláři. Tato zpráva může obsahovat další údaje nezbytné nebo vhodné pro používání Účtu Klientem. Provede-li Klient v návrhu Poskytovatele na uzavření Smlouvy sestávající z registračního formuláře a Obchodních podmínek jakékoliv změny či připojí-li k němu jakékoliv dodatky, Smlouva není uzavřena bez ohledu na skutečnost, zda takové dodatky nebo návrhy na změny podstatně či nepodstatně mění podmínky nabídky Poskytovatele na uzavření Smlouvy.

2. Před odesláním registračního formuláře dle odst. 1 je Klient povinen seznámit se také se Zásadami, vyjádřit souhlas s poskytnutím svých osobních údajů, seznámit se s informacemi o zpracování osobních údajů, které bude provádět Poskytovatel, potvrdit tyto skutečnosti v registračním formuláři a akceptovat Smlouvu o zpracování.

3. O uzavření Smlouvy, Smlouvy o zpracování a zřízení Účtu informuje Poskytovatel Klienta na adresu elektronické pošty uvedenou Klientem v registračním formuláři. Tato zpráva může obsahovat další údaje nezbytné nebo vhodné pro používání Účtu Klientem včetně přístupových údajů Klienta do Systému a k Účtu (přístupové jméno a heslo).

4. Má-li být na základě Licence udělené Klientovi Systém užíván Uživateli, je Klient nebo Správce povinen provést registraci Uživatele v nastavení Účtu.

5. Klient nese odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost všech svých údajů a údajů o Uživatelích sdělených Poskytovateli a je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Poskytovateli všechny změny poskytnutých údajů.

6. Klient je povinen chránit své přístupové údaje do Systému a Účtu, aby zabránil jejich vyzrazení třetí osobě; splnění této povinnost ze strany Správce a Uživatelů je povinen Klient zajistit. Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou Klientovi v důsledku porušení jeho povinnosti dle předchozí věty. Dojde-li ke ztrátě, odcizení nebo jiné skutečnosti, z níž vyplývá možnost zneužití přístupových údajů Klienta, Správce nebo Uživatele do Systému a Účtu, je Klient povinen bez zbytečného odkladu provést změnu hesla pro přihlašování do Systému a Účtu.

7. Klient, Správce a Uživatel se přihlašuje do Systému a k Účtu za použití přístupových údajů na Internetových stránkách. Pro přihlášení k Systému a Účtu může být Poskytovatelem vyžadována další forma ověření; o způsobu dalšího ověření bude Poskytovatel Klienta informovat na adresu elektronické pošty uvedenou Klientem v registračním formuláři.

8. Klient může Poskytovateli sdělit údaje, které musí být uvedeny v registračním formuláři, také jinými prostředky komunikace na dálku (tj. během telefonického rozhovoru mezi Klientem a Poskytovatelem nebo call centrem Poskytovatele). V takovém případě Poskytovatel vyplní registrační formulář údaji, které Klient sdělil Poskytovateli během telefonického rozhovoru, a zašle Klientovi zprávu na adresu jeho elektronické pošty obsahující odkazy, jejichž prostřednictvím Klient (i) zkontroluje a potvrdí správnost a úplnost údajů Klienta zadaných Poskytovatelem v registračním formuláři, (ii) akceptuje tyto Obchodní podmínky, Zásady a Smlouvu o zpracování, (iii) vyjádří souhlas s poskytnutím svých osobních údajů, (iv) seznámí se s informacemi o zpracování osobních údajů, které bude provádět Poskytovatel, a (v) ověření správnost zadané adresy elektronické pošty. Tato zpráva může obsahovat další údaje nezbytné nebo vhodné pro používání Účtu Klientem. O uzavření Smlouvy, Smlouvy o zpracování a zřízení Účtu informuje Poskytovatel Klienta na adresu elektronické pošty uvedenou Klientem; ustanovení odst. 3 tohoto článku se na postup dle ustanovení tohoto odst. 8 použije obdobně.


Čl. IV. Licence, podpora a dostupnost

1. Uzavřením Smlouvy je Klientovi udělena Licence v rozsahu Demoverze, jejíž časovou platnost stanoví a může ji kdykoliv změnit Poskytovatel. Má-li Klient zájem o poskytnutí Licence v rozsahu některého z Poskytovatelem stanovených Tarifů, který umožňuje užívání Systému pro Evidenci tržeb, je Klient povinen v rámci registračního formuláře nebo v nastavení Účtu po uzavření Smlouvy a zřízení Účtu provést zakoupení některého z Tarifů a volbu Doby trvání Licence a dále v rámci registračního formuláře nebo v nastavení Účtu po uzavření Smlouvy a zřízení Účtu sdělit Poskytovateli následující údaje:
a) identifikační číslo osoby Klienta;
b) daňové identifikační číslo Klienta, je-li vyžadováno;
c) certifikát nebo certifikáty pro Evidenci tržeb, které byly vydány Klientovi dle Zákona o evidenci tržeb a které je Klient povinen nahrát do a zaregistrovat v Systému;
d) údaje o provozovnách, v nichž přijímá evidované tržby, které oznámil správci daně;
e) další údaje vyžadované Zákonem o evidenci tržeb nebo jiným právním předpisem pro řádnou Evidenci tržeb, ledaže jde o údaje, které mají být generovány Systémem a které nevyžadují jejich zadání Klientem, Správcem nebo Uživatelem nebo součinnost ze strany Klienta, Správce nebo Uživatele.

2. Klientovi je poskytnuta Licence v rozsahu Klientem zakoupeného Tarifu a volby Doby trvání Licence po (i) splnění podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku Obchodních podmínek, (ii) úhradě Odměny a (iii) získání certifikátu nebo certifikátů pro Evidenci tržeb, které slouží k autentizaci datových zpráv s údaji o evidované tržbě.

3. Poskytovatel po Dobu trvání Licence (s výjimkou Demoverze) poskytuje Klientovi na jeho žádost technickou podporu, a to v pracovních dnech v době od 9.00 do 18.00 hodin středoevropského času (CET) na telefonním čísle technické podpory uvedeném na Internetových stránkách nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese support@letopos.cz.

4. Klient je po Dobu trvání Licence dle Licence (s výjimkou Demoverze) oprávněn užívat Systém v nepřetržitém režimu (24/7) a Poskytovatel se zavazuje, že Systém bude Klientovi v tomto režimu přístupný s výjimkami vyplývajícími z nezbytné údržby Systému a výjimkami vyplývající z čl. VI odst. 2 těchto Obchodních podmínek. Klient bere na vědomí, že pravidelná údržba Systému je předpokladem pro jeho řádné fungování. Poskytovatel je proto oprávněn provádět údržbu Systému a za tímto účelem dočasně přerušit fungování Systému tak, aby k přerušení fungování Systému docházelo výlučně mimo obvyklou provozní dobu Klienta, a to od 22.00 do 07.00 CET, ledaže Poskytovatel o údržbě Systému a dočasném přerušení fungování Sytému mimo uvedené časové rozpětí předem informuje Klienta zprávou zaslanou na elektronickou adresu Klienta uvedenou v registračním formuláři.

5. Klient je povinen zajistit obnovu (vydání nového) certifikátu nebo certifikátů pro Evidenci tržeb, které jsou nezbytné pro řádné fungování a provoz Systému, před vypršením platnosti certifikátu nebo certifikátů pro Evidenci tržeb zaregistrovaných v Systému a takto nově vydaný certifikát nebo certifikáty pro Evidenci tržeb nahrát a zaregistrovat v Systému. V případě, že Klient poruší svou povinnost nahrát a zaregistrovat nově vydaný certifikát nebo certifikáty pro Evidenci tržeb do Systému před vypršením platnosti certifikátu nebo certifikátů pro Evidenci tržeb již zaregistrovaných v Systému, rozsah Licence poskytnuté Klientovi na základě Smlouvy se vypršením platnosti certifikátu nebo certifikátů pro Evidenci tržeb zaregistrovaných v Systému změní na Demoverzi s tím, že Klient nemá nárok na vrácení žádné části Odměny za zbývající část Doby trvání Licence. Klient bere na vědomí, že je výlučně odpovědný za obstarání vydání certifikátu nebo certifikátů pro Evidenci tržeb a za jejich obnovu (vydání nového certifikátu nebo nových certifikátů); Poskytoval nebude Klientovi poskytovat žádnou asistenci ani jiné služby týkající se obstarání vydání a obnovy (nového vydání) certifikátu nebo certifikátů pro Evidenci tržeb. Bez zbytečného odkladu po té, co Klient nahraje a zaregistruje nově vydaný a platný certifikát nebo certifikáty pro Evidenci tržeb do Systému, se rozsah Licence poskytnuté Klientovi na základě Smlouvy změní pro zbývající část Doby trvání Licence z Demoverze na Tarif původně zakoupený Klientem.Čl. V. Práva a povinnosti Klienta

1. Klient je oprávněn používat Systém pouze způsobem určeným Poskytovatelem a je povinen dodržovat pokyny zobrazené Systémem.

2. Klient je povinen:
a) používat Systém a Účet v souladu s Obchodními podmínkami a Licencí po Dobu trvání Licence,
b) dodržovat všechny sjednané zásady k zajištění bezpečnosti Systému a Účtu a prostředků, které umožňují jejich užívání včetně přístupových údajů k Účtu,
c) chránit důvěrnost přihlašovacího jména a hesla do Systému a nesvěřovat tyto údaje třetím osobám,
d) bez zbytečného odkladu oznámit Poskytovateli všechny skutečnosti týkající se používání Systému, které mohou vést ke vzniku škody na straně Poskytovatele nebo jiné osoby,
e) bez zbytečného odkladu oznámit Poskytovateli všechny změny údajů poskytnutých Poskytovateli a změnu doložit způsobem určeným právními předpisy nebo způsobem, který bude Poskytovatelem vyžádán,
f) poskytovat Poskytovateli pravdivé informace a osobní údaje dle Obchodních podmínek a zaručit se za pravdivost jím uvedených údajů.

3. Klient se zavazuje, že nebude provádět následující činnosti
a) zaznamenávat přístupové údaje do Systému a k Účtu (přihlašovací jméno a heslo) v podobě, která by třetí osobě umožnila zneužití přístupových údajů,
b) užívat Systém v rozporu s Obchodními podmínkami a právními předpisy,
c) používat Systém k Evidenci tržeb, o kterých lze důvodně předpokládat, že jsou výnosy z trestné činnosti, nebo užívat Systém k činnostem, které vykazují znaky legalizace výnosů z trestné činnosti,
d) poskytovat Poskytovateli nesprávné, neúplné nebo zavádějící informace,
e) používat Systém způsobem, který vede nebo může vést ke stížnostem, sporům, nárokům, pokutám a jiným povinnostem k tíži Poskytovatele,
f) ztěžovat nebo odmítat spolupráci na prověření či poskytnutí potvrzení identifikace Klienta nebo jakékoliv informace, kterou Klient Poskytovateli poskytl,
g) umožňovat šíření virů a jiných škodlivých počítačových programů, které mohou poškodit nebo jakkoli negativně ovlivnit Systém nebo jakoukoliv jeho část nebo data nebo informace o Klientech,
h) provádět kopírování, pozměňování nebo narušení integrity Systému nebo jeho částí,
i) používat Systém za účelem získání údajů třetích osob uchovávaných v Systému;
j) zpřístupnit Systém a jeho užívání pro Evidenci tržeb osobám odlišným od Klienta, umožnit užívání Systému osobám odlišným od Klienta způsobem, kterýž by znamenal porušení Licence, autorských nebo jiných práv Poskytovatele nebo dalších osob majících práva k Systému,
k) provádět sledování nebo kopírování Systému a/nebo Internetových stránek bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele,
l) vyvíjet jakoukoliv činnost, která může způsobit nefunkčnost nebo poškození jakékoliv části Systému.

4. Poruší-li Klient některou z povinností vyplývajících ze Smlouvy, Obchodních podmínek, nebo právních předpisů v souvislosti s použitím Systému, je Poskytovatel oprávněn
a) zablokovat Klientovi, Správcům a Uživatelům užívání Systému a Účtu,
b) zrušit Účet a přístup Klienta do Systému s okamžitou platností;
c) odstoupit od Smlouvy.

5. Klient se zavazuje odškodnit Poskytovatele, členy jeho orgánů nebo zaměstnance v případě, že vůči nim uplatní třetí osoby nároky přímo či nepřímo související s porušením Smlouvy a Obchodních podmínek Klientem nebo z důvodu použití Systému Klientem.


Čl. VI. Práva a povinnosti Poskytovatele

1. Poskytovatel je povinen uchovávat po dobu stanovenou Zákonem o evidenci tržeb vnitřní záznamy Systému pro účely Evidence tržeb.

2. Poskytovatel, jeho zaměstnanci ani další smluvní partneři neposkytují žádné záruky ani rady Klientům týkající se právních nároků, provozu, vhodnosti k určitému účelu a neporušitelnost v souvislosti se Systémem. Poskytovatel nezaručuje nepřetržitý ani nepřerušený přístup do Systému a k Účtu. Poskytovatel upozorňuje, že provoz Internetových stránek a/nebo Systému může být narušen vlivy mimo kontrolu Poskytovatele v důsledku působení vyšší moci, mezinárodních sankcí ve smyslu právních předpisů o provádění mezinárodních sankcí, přírodních katastrof, hardwarových závad, počítačových virů nebo v důsledku jiných událostí. Poskytovatel vyvine úsilí, které od něj lze spravedlivě vyžadovat, k tomu, aby takové závady v provozu Systému byly odstraněny. Poskytovatel však nedává žádnou záruku týkající se času potřebného k odstranění závady.

3. Poskytovatel může provoz Systému nebo některé činnosti týkající se provozu Systému zajistit prostřednictvím třetích osob.

4. Poskytovatel má také právo:
a) bez zbytečného odkladu po zrušení Smlouvy vymazat údaje vložené Klientem do Systému, ledaže právní předpisy ukládají Poskytovateli takové údaje uschovat po jinou dobu,
b) zpracovávat údaje o evidovaných tržbách vedených v Systému za účelem vypracování anonymizovaných analýz.

5. Poskytovatel je povinen
a) zajistit, aby Klient mohl užívat Systém v rozsahu Klientem zvoleného Tarifu a po Dobu trvání Licence za předpokladu, že Klient řádně uhradil Odměnu,
b) řádně aktualizovat Systém,
c) zabezpečit údaje Klienta v Systému;
d) uchovávat údaje Klienta v Systému po dobu stanovenou touto Smlouvou a/nebo právními předpisy, ledaže právní předpisy ukládají Poskytovateli takové údaje uschovat po jinou dobu.


Čl. VII. Odpovědnost Poskytovatele

1. Poskytovatel, jeho zaměstnanci ani další smluvní partneři neodpovídají Klientovi ani jiným osobám v maximální rozsahu vyplývajícím z kogentních ustanovení právních předpisů za újmu (přímou či nepřímou) ušlý zisk ani za jinou újmu, která vznikne v souvislosti se Systémem, Internetovými stránkami nebo Smlouvou.

2. Poskytovatel neodpovídá za nefunkčnost Systému způsobenou porušením povinnosti Klienta předat Poskytovateli údaje vyžadované touto Smlouvou.

3. Poskytovatel neodpovídá za přímou či nepřímou škodu, včetně ušlého zisku vzniklou Klientovi v důsledku užívání Systému.

4. Poskytovatel neodpovídá za nepřetržitý ani nepřerušený přístup do Systému a k Účtu v případech dle čl. IV. odst. 4 a čl. VI. odst. 2 těchto Obchodních podmínek.

5. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu či poškození údajů vložených Klientem do Systému.

6. Odpovědnost Poskytovatele a Klienta na úseku ochrany osobních údajů se řídí Zásadami a Smlouvou o zpracování.

7. Odpovědnost Poskytovatele za újmu dle této Smlouvy je omezena částkou poslední Odměny, kterou Klient uhradil Poskytovateli před vznikem povinnosti k náhradě újmy; ustanovení odst. 1 tohoto článku tím není dotčeno.


Čl. VIII. Blokace Systému a Účtu, zrušení Účtu

1. Poskytovatel je také oprávněn Systém a Účet zablokovat za podmínek stanových těmito Obchodními podmínkami.

2. Poskytovatel na základě žádosti Klienta vytvořené v nastavení Účtu zruší Klientovi Účet, a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení takové žádosti Poskytovateli, ledaže má Poskytovatel vůči Klientovi neuhrazené pohledávky. Klient bere na vědomí, že k okamžiku zrušení Účtu budou ze Systému vymazány veškeré údaje o Klientovi a údaje zadané Klientem, Správcem nebo Uživateli do Systému s výjimkou údajů, které je Poskytovatel povinen ze zákona uchovávat.


Čl. IX. Doba trvání Licence, platnost Smlouvy a její ukončení

1. Klientovi vzniká oprávnění užívat Systém v rozsahu Licence v okamžiku splnění poslední z podmínek uvedených v čl. IV. odst. 2 těchto Obchodních podmínek, a to na Dobu trvání Licence. Doba trvání Licence se automaticky prodlužuje (a to i opakovaně) o dobu v délce předchozí Doby trvání Licence, pokud Klient nejpozději do posledního dne Doby trvání Licence uhradí Odměnu na další Dobu trvání Licence dle daňového dokladu vystaveného Poskytovatele a zaslaného Klientovi. V případě, že Klient nemá zájem o prodloužení Doby trvání Licence, odstraní Klient údaje o své debetní / kreditní kartě z nastavení Účtu (čl. X odst. 2 těchto Obchodních podmínek) a/nebo neprovede úhradu faktury vystavené Poskytovatelem v souvislosti s prodloužením Doby trvání Licence.

2. Klient je oprávněn během doby trvání Licence změnit Tarif nebo prodloužit Dobu trvání Licence v nastavení Účtu. V případě změny Tarifu, pokud je Odměna za nový Tarif dle Ceníku platného v okamžiku změny Tarifu vyšší než Odměna za původní Tarif určená dle Ceníku platného v okamžiku zakoupení původního Tarifu, je Klient povinen uhradit Poskytovateli jako Odměnu za nový Tarif částku odpovídající poměrné části Odměny za nový Tarif na období do konce Doby trvání Licence poníženou o částku odpovídající poměrné části Odměny za původní Tarif do konce Doby trvání Licence, kterou Klient zaplatil. V případě, že Odměna za nový Tarif je nižší než Odměna za původní Tarif, nemá Klient nárok na vrácení žádné části Odměny uhrazené za původní Tarif. V případě prodloužení Doby trvání Licence začíná prodlužená Doba trvání Licence prvním dnem následujícím po posledním dni platnosti původní Doby trvání Licence; Klient je povinen uhradit Poskytovateli Odměnu za prodloužení Doby trvání Licence v plné výši stanovené pro daný Tarif v Ceníku platném v době prodloužení Doby trvání Licence a Klientovi je udělena Licence v rozsahu Tarifu zakoupeného Klientem na prodlouženou Dobu trvání Licence, která zahrnuje zbývající část původní Doby trvání Licence a nově zakoupenou Dobu trvání Licence. Změna Doby trvání Licence spočívající ve zkrácení Doby trvání Licence se zakazuje; ustanovení této věty nejsou dotčena ustanovení těchto Obchodních podmínek týkající se odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi Smlouvy. Klientovi je udělena Licence v rozsahu nově zakoupeného Tarifu nebo na prodlouženou Dobu trvání Licence po uhrazení Odměny za nově zakoupený Tarif nebo za prodlouženou Dobu trvání Licence.

3. Nedojde-li k prodloužení Doby trvání Licence dle odst. 1 tohoto článku nebo se strany nedohodou jinak, zaniká Licence posledním dnem Doby trvání Licence; v takovém případě po uplynutí Doby trvání Licence je Klientovi udělena Licence v rozsahu Demoverze, jejíž časovou platnost stanoví a může ji kdykoliv změnit Poskytovatel. Nebude-li nejpozději do 60 dnů ode dne uplynutí posledního dne Doby trvání Licence Klientem zakoupena nová Licence a uhrazena s ní spojená Odměna, je Poskytovatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět v patnáctidenní výpovědní době, která začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci doručení písemné výpovědi Klientovi.

4. Poskytovatel a Klient jsou oprávněni Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu i během Doby trvání Licence. Výpovědní doba je jeden měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci doručení písemné výpovědi na adresu elektronické pošty Klienta uvedenou v registračním formuláři nebo na adresu elektronické pošty Poskytovatele info@letopos.cz, ledaže tyto Obchodní podmínky stanoví jinak. Žádost Klienta o zrušení jeho Účtu vytvořená v nastavení Účtu dle čl. VIII. odst. 2 těchto Obchodních podmínek se považuje za písemnou výpověď Smlouvy Klientem, která je doručena Poskytovateli dnem vytvoření takové žádosti v nastavení Účtu. Žádost Klienta o vrácení Odměny dle odst. 10 tohoto článku se považuje za písemnou výpověď Smlouvy Klientem, která je doručena Poskytovateli ke dni doručení zprávy elektronické pošty obsahující takovou žádost na adresu elektronické pošty Poskytovatele info@letopos.cz.

5. Má-li některá ze stran dle těchto Obchodních podmínek práva od Smlouvy odstoupit, je takové odstoupení účinné dnem doručení písemného odstoupení druhé straně.

6. Ke dni uplynutí výpovědní doby nebo účinnosti odstoupení tato Smlouva zaniká včetně všech Licencí udělených Klientovi.

7. Dojde-li v důsledku výpovědi Poskytovatele dle odst. 4 tohoto článku k zániku Smlouvy přede dnem, kdy by došlo k uplynutí Doby trvání Licence, pokud by nedošlo k zániku Smlouvy, má Klient nárok na vrácení poměrné části jím zaplacené Odměny za Licenci, která takto zanikla. Výpočet částky k vrácení se vypočte dle vzorce V=(O/m)*n, kde V je částka k vrácení, O je Odměna uhrazená Klientem na Dobu trvání Licence, m je počet celých měsíců Doby trvání Licence a n je počet celých měsíců, o které zanikla Licence dříve oproti počtu měsíců Doby trvání Licence. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že časové úseky kratší než měsíc se při výpočtu nezohledňují.

8. Klient nemá nárok na vrácení žádné části Odměny, dojde-li k zániku této Smlouvy a Licence před uplynutím Doby trvání Licence v důsledku výpovědi nebo odstoupení Poskytovatele dle odst. 3 tohoto článku nebo čl. V. odst. 4 písm. c) těchto Obchodních podmínek nebo v důsledku výpovědi Klienta dle odst. 4 tohoto článku nebo čl. XV. odst. 2 Obchodních podmínek.

9. Ke dni zániku Smlouvy zruší Poskytovatel Účet a zneplatní přístupové údaje Klienta, Správce a Uživatelů do Systému a k Účtu.

10. Bez ohledu ustanovení odst. 8 tohoto článku má Klient v souladu se zásadami spokojenosti uplatňovanými Poskytovatelem právo na vrácení celé jím zaplacené Odměny, pokud Klient není spokojen s fungováním Systému a pokud právo na vrácení Odměny uplatní u Poskytovatele do 14 dnů od úhrady Odměny, a to zasláním zprávy na adresu elektronické pošty Poskytovatele info@letopos.cz; právo na vrácení Odměny se vztahuje jen na částku Odměny, která byla Klientem uhrazena Poskytovateli v době 14 dnů před uplatněním práva na vrácení Odměny. Poskytovatel je oprávněn po doručení zprávy Klienta obsahující žádost o vrácení Odměny zablokovat Klientovi, Správcům a Uživatelům užívání Systému a Účtu.


Čl. X. Odměna a její splatnost

1. Poskytovateli náleží za poskytnutí Licence Odměna dle Ceníku v závislosti na Době trvání Licence a Tarifu a Klient se zavazuje Odměnu Poskytovateli uhradit.

2. V souladu s podmínkami uvedenými v Ceníku může Poskytovatel umožnit bezplatné užívání Systému pro Evidenci tržeb v rámci Tarifu zakoupeného Klientem (tj. bez povinnosti Klienta hradit Odměnu), pokud výše měsíčních tržeb Klienta evidovaná dle Zákona o evidenci tržeb za použití Systému nepřesáhne částku uvedenou v Ceníku. Používání Systému pro Evidenci tržeb v rozsahu, který přesáhne částku uvedenou v Ceníku, je podmíněno uhrazením Odměny za zakoupený Tarif.

3. Poskytovatel může dle svého uvážení vydávat slevové kódy, které mohou umožnit bezplatné prodloužení Doby trvání Licence. Slevový kód musí být Klientem zadán při nákupu Tarifu, a to před potvrzením (i) nákupu Tarifu a (ii) volbou způsobu úhrady Odměny. Bezplatné prodloužení Doby trvání Licence je podmíněno úhradou Odměny za Tarif a Dobu trvání Licence (potvrzení zpracování platby při platbě debetní / kreditní kartou, nebo připsáním částky Odměny na účet Poskytovatele při platbě převodem z účtu), která má být na základě slevového kódu prodloužena. Klient je oprávněn uplatnit ve vztahu ke svému Účtu jen jeden slevový kód.

4. Poskytovatel bez zbytečného odkladu po zakoupení Licence zašle Klientovi na adresu elektronické pošty zaregistrovanou Klientem v Systému daňový doklad k úhradě Odměny. Klient je povinen úhradu Odměny provést ve stanovené lhůtě splatnosti bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele uvedený na daňovém dokladu (platba převodem z účtu). Pokud Klient využije možnost on-line platby (platba debetní / kreditní kartou) dostupné na Internetových stránkách, bude daňový doklad doručen Klientovi na adresu jeho elektronické pošty zaregistrovanou Klientem v Systému bez zbytečného odkladu po potvrzení zpracování platby. Ustanovení tohoto odstavce se použije obdobně také na automatické prodloužení Doby trvání Licence, změnu Licence nebo prodloužení Doby trvání Licence dle čl. IX. Odst. 1 a 2 těchto Obchodních podmínek.

5. On-line platba umožňuje Klientovi provést úhradu Odměny za použití debetní / kreditní karty Klienta. Údaje o debetní / kreditní kartě Klienta použité pro úhradu Odměny mohou být Poskytovatelem uloženy v nastavení Účtu a taková debetní / kreditní karta může být použita Poskytovatelem pro platbu Odměny při automatickém prodloužení Doby trvání Licence, změně Licence nebo prodloužení Doby trvání Licence dle čl. IX. Odst. 1 a 2 těchto Obchodních podmínek. Klient uděluje Poskytovateli výslovný souhlas s uložením údajů o debetní / kreditní kartě Klienta v nastavení Účtu s tím, že Klient je oprávněn kdykoliv po dobu trvání Smlouvy vymazat údaje o své debetní / kreditní kartě z nastavení Účtu. Poskytovatel není oprávněn použít debetní / kreditní kartu, jejíž údaje byly Klientem vymazány z nastavení Účtu, pro platbu Odměny při automatickém prodloužení Doby trvání Licence, změně Licence nebo prodloužení Doby trvání Licence dle čl. IX. Odst. 1 a 2 těchto Obchodních podmínek.

6. V případě platby převodem z účtu se dnem úhrady Odměny se rozumí den připsání částky na účet Poskytovatele; v případě platby debetní / kreditní kartou se dnem úhradu Odměny rozumí potvrzení o úspěšném zpracování platby.

7. Vznikne-li Klientovi nárok na vrácení části Odměny dle čl. IX. odst. 7 nebo celé Odměny dle čl. IX. Odst. 10 Obchodních podmínek, je Poskytovatel povinen vystavit a zaslat Klientovi na adresu elektronické pošty zaregistrovanou Klientem v Systému opravný daňový doklad na částku k vrácení s tím, že částku k vrácení je Poskytovatel povinen uhradit Klientovi na jím sdělený bankovní účet do 30 dnů od sdělení čísla účtu.


Čl. XI. Duševní vlastnictví

1. Klient se zavazuje, že nebude bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele a v rozporu s Obchodními podmínkami užívat, kopírovat ani napodobovat práva duševního vlastnictví náležející Poskytovateli, nebo práva, která je Poskytovatel oprávněn užívat na základě licencí od třetích osob, včetně log, grafického provedení Internetových stránek, zdrojového kódu Internetových stránek, produktů a služeb poskytovaných Poskytovatelem.

2. Zakazuje se užívání práv duševního vlastnictví náležejících Poskytovateli způsobem poškozujícím Poskytovatele nebo Systém, vytvářejícím zdání spolupráce s Poskytovatelem nad rámec spolupráce vyplývající ze Smlouvy a takové užívání, které by představovalo změnu log, grafického provedení Internetových stránek nebo zdrojového kódu Internetových stránek.


Čl. XII. Reklamace

1. Pokud Klient zjistí vady ve službách poskytovaných Poskytovatelem, je povinen tyto oznámit a uplatnit svá práva z vad bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich dozvěděl, nejpozději však ve lhůtě vyplývající z příslušných právních předpisů.

2. Vady týkající se užívání Systému Klient uplatňuje prostřednictvím zprávy odeslané na adresu elektronické pošty Poskytovatele info@letopos.cz.

3. Klient má právo, nesouhlasí-li se způsobem vyřízení reklamace Poskytovatelem, obrátit se na příslušný soud.


Čl. XIII. Ochrana osobních údajů

1. Poskytovatel zpracovává v souvislosti se smluvním vztahem s Klientem založeným dle Smlouvy osobní údaje Klienta.

2. Bližší informace o ochraně osobních údajů a jejich zpracování jsou uvedené v Zásadách a Smlouvě o zpracování.


Čl. XIV. Komunikace

1. Nestanoví-li Obchodní podmínky jinak, bude Poskytovatel zpřístupňovat Klientovi veškerá oznámení týkající se Smlouvy a Systému jejich uveřejněním na Internetových stránkách nebo zasláním na adresu elektronické pošty poskytnutou Klientem. Způsob poskytnutí (doručení) informací je na volbě Poskytovatele. Má se za to, že oznámení uveřejněné na Internetových stránkách bylo doručeno Klientovi uplynutím 2 dnů od jeho uveřejnění na Internetových stránkách, v případě zaslání na adresu elektronické pošty odesláním takového oznámení, ledaže Poskytovatel obdrží oznámení, že zpráva elektronické pošty nebyla doručena.

2. Nestanoví-li Obchodní podmínky jinak, je Klient povinen doručit všechna oznámení Poskytovateli na adresu jeho elektronické pošty info@letopos.cz.


Čl. XV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva může být uzavřena a Licence udělena pouze podnikateli pro účely výkonu podnikatelské činnosti.

2. Poskytovatel může Klientovi navrhnout změnu Obchodních podmínek, Ceníku, Zásad nebo Smlouvy o zpracování. Poskytovatel je povinen seznámit Klienta s návrhem změny Obchodních podmínek, Ceníku, Zásad nebo Smlouvy o zpracování oznámením zaslaným Klientovi na adresu elektronické pošty poskytnutou Klientem nejpozději 15 dnů přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti. Pokud Klient návrh na změnu neodmítl do dne nabytí účinnosti změny, platí, že návrh na změnu přijal. V případě, že Klient návrh na změnu odmítne přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti, má právo Smlouvu, která je návrhem na změnu dotčena, s okamžitou účinností vypovědět.

3. Klient a Poskytovatel prohlašují, že (i) z povahy Obchodních podmínek, Ceníku, Zásad nebo Smlouvy o zpracování vyplývá rozumná potřeba pozdějších změn Ceníku, Zásad nebo Smlouvy o zpracování, (ii) Poskytoval může ustanovení Obchodních podmínek, Ceníku, Zásad nebo Smlouvy o zpracování měnit způsobem obvyklým u poskytovatelů obdobných služeb v České republice nebo z důvodů či s ohledem na změny právních předpisů vyžadující změny Obchodních podmínek, Ceníku, Zásad nebo Smlouvy o zpracování s tím, že (iii) takové změny se pro účely Smlouvy a Obchodních podmínek považují za přiměřené.

4. Dnem zániku závazku ze Smlouvy zanikají všechny práva a povinnosti Klienta a Poskytovatele ze Smlouvy s výjimkou ustanovení, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení závazku ze Smlouvy.

5. Poskytovatel a Klient mají právo vzájemně používat obchodní názvy a obchodní značky, loga a další identifikační znaky druhé strany, stejně tak jako informaci o uzavření Smlouvy, zejména cestou uveřejnění na internetových stránkách, uveřejnění a citace v tisku, využití v marketingových materiálech, firemních prospektech, v prezentacích apod.

6. Klient není bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele oprávněn převést, postoupit, měnit, zastavit či jinak zatížit ani jakkoli disponovat se Smlouvou, její částí či jednotlivými právy z ní vyplývajícími, či ujednat s třetí osobou převzetí dluhu vyplývajícího ze Smlouvy. Poskytovatel je oprávněn převést, postoupit, měnit, zastavit či jinak zatížit ani jakkoli disponovat se Smlouvou, její částí či jednotlivými právy z ní vyplývajícími, či ujednat s třetí osobou převzetí dluhu vyplývajícího ze Smlouvy a Klient k tomu Poskytovateli dává předem souhlas.

7. Ze Smlouvy nenabývají třetí osoby přímá práva, a to ani má-li být plnění hlavně k prospěchu třetí osoby. Třetí osobou dle tohoto ustanovení se rozumí jakákoli osoba, která není smluvní stranou Smlouvy.

8. Smlouva se řídí občanským zákoníkem.

9. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné dnem 1. 4. 2020.

TokmaTech s.r.o.