Tarify


1 měsíc
122 Kč bez DPH
(148 Kč s DPH)
1 rok
1220 Kč bez DPH
(1477 Kč s DPH)
2 roky
2440 Kč bez DPH
(2953 Kč s DPH)
Funkce
1 měsíc
1 rok
2 roky
Účtenky se odesílají do EET
Účtenky se odesílají emailem
Účtenky bez omezení
Zařízení bez omezení
Neomezení uživatelé
IČO bez omezení
Provozoven bez omezení
Bezplatná podpora emailem
Bezplatná telefonická podpora
Export dat
Připojte se k bluetooth a WIFI tiskárnám
Vzdálený přístup z jiného PC
Při registraci plateb do 500 Kč měsíčně - bezplatné použití
Platba a vrácení peněz

1. Doručení

Klientovi vzniká oprávnění užívat systém v rozsahu licence. Doba trvání licence se automaticky prodlužuje o dobu v délce předchozí doby trvání licence, ale v případě, že klient nebude mít zájem o prodloužení licence, musí klient odstranit údaje o své debetní/kreditní kartě z nastavení, popřípadě neprovede úhradu faktury v souvislosti s prodloužením.

2. Poplatky a zaplacení

V souladu s ceníkem může poskytovatel umožnit bezplatné užívání systému pro evidenci tržeb. Poskytovatel může dle svého uvážení vydávat slevové kódy, které mohou umožnit bezplatné prodloužení dobu licence.

Poskytovatel bez zbytečného odkladu po zakoupení licence zašle klientovi na adresu elektronické pošty daňový doklad k úhradě odměny. Klient je povinen úhradu odměny provést ve stanovené lhůtě splatnosti bezhotovostním převodem na účet poskytovatele, pokud klient využije možnost on-line platby, bude daňový doklad ihned doručen klientovi na adresu jeho elektronické pošty.

On-line platba umožňuje klientovi provést úhradu odměny za použití debetní / kreditní karty klienta. Údaje o kartě klienta mohou být poskytovatelem uloženy a karta může být použita poskytovatelem pro platbu odměny při automatickém prodloužení doby licence, změně licence nebo prodloužení doby trvání licence, dále klient uděluje poskytovateli výslovný souhlas s uložením údajů o kartě.

V případě platby převodem z účtu se dnem úhrady odměny se rozumí den připsání částky na účet poskytovatele; v případě platby debetní / kreditní kartou se dnem úhradu odměny rozumí potvrzení o úspěšném zpracování platby.

3. Vrácení peněz

Dojde-li v důsledku výpovědi poskytovatele k zániku, má klient nárok na vrácení poměrné části jím zaplacené odměny za licenci, která takto zanikla. Výpočet částky k vrácení se vypočte dle vzorce V=(O/m)*n, kde V je částka k vrácení, O je odměna uhrazená klientem na dobu trvání licence, m je počet celých měsíců doby trvání licence a n je počet celých měsíců, o které zanikla licence dříve oproti počtu měsíců doby trvání licence.

Pokud klient není spokojen s fungováním systému a pokud právo na vrácení odměny uplatní u poskytovatele do 14 dnů od úhrady odměny, informuje o tom poskytovatele na jeho elektronickou adresu info@letopos.cz.

Klient nemá nárok na vrácení žádné části odměny, dojde-li k zániku této smlouvy a licence před uplynutím doby trvání licence v důsledku výpovědi nebo odstoupení poskytovatele.

Vznikne-li klientovi nárok na vrácení části odměny, je poskytovatel povinen vystavit a zaslat klientovi na adresu elektronické pošty opravný daňový doklad na částku k vrácení s tím, že částku k vrácení je poskytovatel povinen uhradit klientovi na jím sdělený bankovní účet do 30 dnů od sdělení čísla účtu.