Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů našich zákazníků a obchodních partnerů je pro nás na prvním místě. Tato stránka Vám poskytuje úplný a strukturovaný přehled o tom, kdy a jaké informace týkající se identifikace osob shromažďujeme a jak s nimi nakládáme.

Informace o ochraně osobních údajů
Na této stránce se dozvíte vše o zpracování osobních údajů, které realizujeme. Zpracováváme-li Vaše osobní údaje, získáte zde podrobné informace o Vašich právech a o způsobu, jak je uplatnit. Bližší informace o jednotlivých zpracováních, o Vašich právech a tom, jak je uplatnit, naleznete pod odkazy – označeními jednotlivých skupin osob, jejichž osobní údaje zpracováváme, resp. označeními jednotlivých zpracování.

I. Zaměstnanci.
II. Zákazníci a jejich zástupci.
III. Marketing (informování o službách a zboží, včetně obchodních sdělení a profilování).
IV. Dodavatelé zboží a služeb a jejich zástupci.
Základní charakteristika jednotlivých zpracování
I. Osobní údaje o zaměstnancíchzpracování osobních údajů zaměstnanců pro plnění právních povinností zaměstnavatele (realizaci pracovního závazku) a pro uplatnění a ochranu práv a právních zájmů zaměstnavatele.
Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a o podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné ZDE.
II. Zákazníci a jejich zástupci shromáždění a zpracování údajů za účelem splnění závazků ze Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Společností a zákazníkem.
Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a o podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné ZDE.
III. Marketing – shromáždění a zpracování údajů za účelem určování nejvhodnější nabídky služeb zákazníkům, za účelem podpory prodeje a renomé společnosti.
Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a o podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné ZDE.
IV. Kontaktní údajů dodavatelů služeb nebo zboží, případně jejich zástupců – uchování kontaktních údajů kvůli uzavření smluvního vztahu a údaje nezbytné pro realizaci smluvních vztahů s dodavatelem služeb nebo zboží. Případně uchování kontaktní údajů zástupců (zaměstnanců, statutárních zástupců nebo jiných určených osob) dodavatelů.
Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a o podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné ZDE.
I. Osobní údaje o zaměstnancích
1. SPRÁVCE
Správcem osobních údajů je TokmaTech s.r.o., se sídlem Kabeláčova 562/2, Kamýk, 143 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 65675 (dále jen „Správce").

2. VAŠE PRÁVA
Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí právo na:
a. PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
b. OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
c. VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;
d. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);
e. STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;

K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, ZDE.

U Správce není ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Správce zpracovává osobní údaje za účelem:
Realizace pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Plnění právních povinností zaměstnavatele (povinné evidence podle zákoníku práce, sociální a zdravotní pojištění, daňové povinnosti) a povinností plynoucích ze smlouvy.

4. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ
Právním podkladem zpracování osobních údajů je: plnění právních povinností Správce, jak mu plynou z pracovněprávních předpisů, předpisů o sociálním zabezpečení a daňových předpisů (čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení) a plnění smlouvy se zaměstnancem (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení).

5. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván
Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:
Identifikační a kontaktní údaje zaměstnance, kvalifikační údaje, údaje o průběhu pracovního poměru (zejména odpracovaná doba, mzda, zákonné odvody, odpovědnostní nároky, porušení pracovní kázně, pracovní úrazy a nemoci z povolání, doba čerpání dovolené, bankovní spojení, příp. počet a věk dětí), zdravotní pojišťovna, rodné číslo, údaje související s daňovou evidencí (při uplatnění slev včetně údajů o manželovi/manželce a dětech, včetně rodných čísel).

6. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE POVINNÉ
Zpracování osobních údajů související s realizací pracovněprávního vztahu je zaměstnavateli uloženo zákonem, příp. je nezbytné pro splnění smlouvy se zaměstnancem.

Poskytnutí údajů ze strany zaměstnance je tudíž povinné; neposkytnutí povinných údajů může být porušením pracovní kázně, případně vést k založení povinnosti nahradit škodu – škoda může vzniknout například uložením veřejnoprávní sankce (pokuty) zaměstnavateli za přestupkem spočívající v tom, že vůči příslušnému státnímu orgánu (např. Okresní správě sociálního zabezpečení) včas neprovedl povinné hlášení (např. přihlášení zaměstnance k účasti na pojištění).

7. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány
Správce zpracovává osobní údaje: ve vztahu k jednotlivým zpracováním osobních údajů založeným zákonem po zákonem stanovenou dobu, v případě údajů nezbytných pro splnění pracovní smlouvy po dobu realizace základního pracovněprávního vztahu (pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti), příp. dále, je-li to nezbytné pro splnění dílčích závazků (např. konkurenční doložka) nebo pro uplatnění nebo obranu práv správce (např. odpovědnost za škodu, spor o neplatnost skončení pracovního poměru, prokázání splnění veřejnoprávních povinností, uhrazení pohledávek atp.).

8. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány
Místem zpracování osobních údajů je: sídlo Správce.

9. TŘETÍ ZEMĚ
V rámci zpracování NEJSOU osobní údaje předávány mimo EU.

10. ZPRACOVATEL
Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

11. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ
Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka
Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k automatizovanému rozhodování.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k profilování.
II. Kontaktní údaje ZÁKAZNÍKŮ (Klientů), příp. jejich zástupců
1. SPRÁVCE
Správcem osobních údajů je TokmaTech s.r.o., se sídlem Kabeláčova 562/2, Kamýk, 143 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 65675 (dále jen „Správce").

2. VAŠE PRÁVA
Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí právo na:
a. PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
b. OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
c. VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;
d. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);
e. STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;

Dále Vám svědčí právo na:
- NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje kvůli oprávněným zájmům Správce.

K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, ZDE.

U Správce není ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy a kvůli svým oprávněným zájmům: evidence identifikačních a kontaktních údajů potenciálních zákazníků za účelem případného jednání o smlouvě, evidence komunikace týkající se jednání o smlouvě se zákazníkem (kvůli prokázání obsahu smlouvy, příp. v souvislosti s předsmluvní odpovědnostní atd.), uzavření a plnění smlouvy se zákazníkem a zajištění nepřetržité dodávky služeb. V souvislosti s plněním smlouvy se jedná o dokumentaci a korespondenci týkající se realizace smluvního závazku za účelem prokázání způsobu plnění smlouvy a ochrany a uplatnění práv.

4. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ
Právním podkladem zpracování osobních údajů je:
- je-li zákazníkem fyzická podnikající osoba, ve vztahu k evidenci potenciálních zákazníků oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení), ve fázi uzavírání a plnění smlouvy – opatření nezbytná před uzavřením smlouvy a plnění smlouvy se subjektem údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b)
- je-li zákazníkem právnická osoba, ve vztahu k evidenci zákazníků, vyjednávání a plnění smlouvy, kdy jsou předmětem zpracování osobní údaje o zástupcích zákazníka, je právním titulem oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení)

5. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván
Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:
- je-li zákazníkem podnikající fyzická osoba (osoba samostatně výdělečně činná) – identifikační a kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, datum narození, IČO, DIČ, předmět podnikání, místo podnikání / sídlo, a dále údaje týkající se smluvního závazku, včetně bankovních a fakturačních údajů, údajů o používaných elektronických zařízeních v souvislosti s poskytovanými službami (mobilní telefon, tablet, potenciálně IP a MAC adresa atp.), související komunikace týkající se vyjednávání o smlouvě a plnění smlouvy;
- je-li zákazníkem právnická osoba – identifikační a kontaktní údaje zástupce takové osoby (kontaktní údaje do zaměstnání), pracovní pozice, komunikace související s vyjednáváním o smlouvě se zaměstnavatelem a realizací smlouvy se zaměstnavatelem.

6. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE NEZBYTNÉ.
Poskytování osobních údajů, je-li v souvislosti s uzavíráním smlouvy a jejím plněním, je nezbytné. Bez údajů není možné smlouvu uzavřít a následně plnit.

7. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány
Správce zpracovává osobní údaje: smluvní dokumenty nutné pro plnění závazkového vztahu po dobu plnění smlouvy a zákonných promlčecích a prekluzivních lhůt, lhůt pro uplatnění nároků ze škod a jiné odpovědnosti, případně po dobu určenou právními předpisy.

8. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány
Místem zpracování osobních údajů je: Sídlo správce.

9. PŘÍJEMCI, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty
Osobní údaje jsou poskytnuty těmto příjemcům (kategorií příjemců): NEBUDOU ŽÁDNÍ PŘÍJEMCI.

10. TŘETÍ ZEMĚ
V rámci zpracování NEJSOU osobní údaje předávány mimo EU.

11. ZPRACOVATEL
Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

12. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ
Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka
Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k automatizovanému rozhodování.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k profilování.
III. MARKETING
1. SPRÁVCE
Správcem osobních údajů je TokmaTech s.r.o., se sídlem Kabeláčova 562/2, Kamýk, 143 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 65675 (dále jen „Správce").

2. VAŠE PRÁVA
Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí právo na:
a. ODVOLÁNÍ SOUHLASU – souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným ZDE. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které bylo prováděno před jeho odvoláním. Odvoláním souhlasu bude ukončeno zpracování Vašich údajů za marketingovými účely;
b. PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
c. OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
d. VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;
e. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);
f. STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;
g. PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování Vámi určenou jinou osobou, které údaje předáte, či si žádat jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou.

Dále Vám svědčí právo na:
- NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu.

K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, ZDE.

U Správce není ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Správce zpracovává osobní údaje za účelem marketingu: Zasílání informací o službách Správce, případně informací o službách a zboží partnerů Správce, včetně přímé nabídky zboží nebo služeb jmenovaných. Obchodní sdělení zohledňují předpokládané potřeby, zájmy a preference adresáta – podkladem je jeho online prezence a účasti na sociálních a podnikatelských sítích.

4. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ
Právním podkladem zpracování osobních údajů je: oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení) a souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a).

5. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván
Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:
Identifikační a kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, telefonní čísla, adresa elektronické pošty, informace o předmětu podnikání, online prezenci a účasti na sociálních a podnikatelských sítích, cookies.

6. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE DOBROVOLNÉ.
Poskytování osobních údajů je dobrovolné.

7. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány
Správce zpracovává osobní údaje za účelem podle odst. 3: po dobu nezbytně nutnou, tedy po dobu spolupráce, případně do odvolání souhlasu, nikoli však po dobu delší než 5 let.

8. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány
Místem zpracování osobních údajů je: Sídlo správce.

9. PŘÍJEMCI, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty
Osobní údaje jsou poskytovány těmto příjemcům (kategorií příjemců): NEBUDOU ŽÁDNÍ PŘÍJEMCI.

10. TŘETÍ ZEMĚ
V rámci zpracování NEJSOU osobní údaje předávány mimo EU.

11. ZPRACOVATEL
Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

12. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ
Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka
Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k automatizovanému rozhodování.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k profilování.
IV. Kontaktní údaje dodavatelů zboží a služeb, příp. jejich zástupců
1. SPRÁVCE
Správcem osobních údajů je TokmaTech s.r.o., se sídlem Kabeláčova 562/2, Kamýk, 143 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 65675 (dále jen „Správce").

2. VAŠE PRÁVA
Ve vztahu k danému zpracování Vám svědčí právo na:
a. PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
b. OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
c. VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;
d. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);
e. STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;

Dále Vám svědčí právo na:
- NÁMITKU – právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje kvůli oprávněným zájmům Správce.

K jednotlivým právům, jejich podrobné charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, ZDE.

U Správce není ustanoven POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy a kvůli svým oprávněným zájmům: evidence identifikačních a kontaktních údajů potenciálních dodavatelů zboží nebo služeb za účelem případného jednání o smlouvě, evidence komunikace týkající se jednání o smlouvě s dodavatelem (kvůli prokázání obsahu smlouvy, příp. v souvislosti s předsmluvní odpovědnostní atd.), uzavření a plnění smlouvy s dodavatelem. V souvislosti s plněním smlouvy se jedná o dokumentaci a korespondenci týkající se realizace smluvního závazku za účelem prokázání způsobu plnění smlouvy a ochrany a uplatnění práv.

Není-li smluvní stranou dodavatel sám, jsou evidovány údaje jeho zaměstnanců, statutárních zástupců nebo jiných osob určených k jednání o smlouvě, uzavření smlouvy, příp. zajištění plnění smlouvy.

4. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ
Právním podkladem zpracování osobních údajů je:
- je-li dodavatelem fyzická osoba, ve vztahu k evidenci potenciálních dodavatelů oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení), ve fázi uzavírání a plnění smlouvy – opatření nezbytná před uzavřením smlouvy a plnění smlouvy se subjektem údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b)
- je-li dodavatelem právnická osoba, ve vztahu k evidenci dodavatelů, vyjednávání a plnění smlouvy, kdy jsou předmětem zpracování osobní údaje o zástupcích dodavatelem, je právním titulem oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení)

5. ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván
Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:
- je-li dodavatelem fyzická osoba – identifikační a kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, předmět podnikání, místo podnikání a dále údaje týkající se smluvního závazku, včetně související komunikace týkající se vyjednávání o smlouvě a plnění smlouvy;
- je-li dodavatelem právnická osoba – identifikační a kontaktní údaje zástupce takové osoby (kontaktní údaje do zaměstnání), pracovní pozice, komunikace související s vyjednáváním o smlouvě se zaměstnavatelem a realizací smlouvy se zaměstnavatelem.

6. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE NEZBYTNÉ.
Poskytování osobních údajů, je-li v souvislosti s uzavíráním smlouvy a jejím plněním, je nezbytné. Bez údajů není možné smlouvu uzavřít a následně plnit.

7. DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány
Správce zpracovává osobní údaje: smluvní dokumenty nutné pro plnění závazkového vztahu po dobu plnění smlouvy, případně po dobu nezbytně nutnou pro uplatnění zákonných nároků.

8. MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány
Místem zpracování osobních údajů je: Sídlo správce.

9. PŘÍJEMCI, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty
Osobní údaje jsou poskytnuty těmto příjemcům (kategorií příjemců): NEBUDOU ŽÁDNÍ PŘÍJEMCI.

10. TŘETÍ ZEMĚ
V rámci zpracování NEJSOU osobní údaje předávány mimo EU.

11. ZPRACOVATEL
Na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. V takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

12. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ
Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka
Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k automatizovanému rozhodování.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEDOCHÁZÍ k profilování.
WITHDRAWAL OF CONSENT WITH DATA PROCESSING
If you wish to withdraw your consent for data processing for marketing purposes, please enter your email address and send to confirm.
Používáme cookies ke zlepšení našich stránek.
Souhlasím
Close