Obchodní podmínky smlouvy o spolupráci
se společností Tokmatech

ÚVOD: Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky spolupráce") společnosti TokmaTech s.r.o., IČO 05469252, se sídlem Kabeláčova 562/2, Kamýk, 143 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 263896 (dále též jen „TokmaTech") upravují v souladu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník") práva a povinnosti společnosti TomkaTech jako osoby oprávněné udělovat licence k dále specifikovanému programovému vybavení (Software) na straně jedné a osoby (člověka), která bude vyhledávat potenciální zájemce o koupi licence k Softwaru formou propagace a prezentovaná Softwaru potenciálním zájemcům (dále jen „Partner") na straně druhé, jakož i další podmínky spolupráce společnosti TokmaTech a Partnera.

V souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku tyto Obchodní podmínky spolupráce určují část obsahu smlouvy o spolupráci, na jejímž základě bude Partner vyhledávat potenciální zájemce o koupi licence k Softwaru a společnost TokmaTech bude za tyto činnosti platit Partnerovi odměnu ve výši a za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách spolupráce (dále jen „Smlouva"). Tyto Obchodní podmínky spolupráce jsou nedílnou součástí Smlouvy.

Čl. I. Definice pojmů

1. Níže uvedené výrazy mají v Obchodních podmínkách spolupráce a Smlouvě následující význam, není-li výslovně uvedeno jinak:

Software" – software označený jako LétoPOS, který umožňuje evidenci tržeb ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v platném znění.
Internetové stránky" – internetové stránky společnosti TokmaTech dostupné prostřednictvím veřejné datové sítě internet na elektronické adrese https://letopos.cz/.
Partner" – každý Spotřebitel nebo Podnikatel způsobilý k uzavření Smlouvy, který uzavřel Smlouvu.
Spotřebitel" každý člověk, který jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
Podnikatel" – každý člověk (fyzická osoba), který samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována pro účely Smlouvy také každý člověk, který uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet takového podnikatele. Podnikatelem se pro účely Smlouvy rozumí každý člověk, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že Podnikatelem, se kterým jako s Partnerem může být uzavřena Smlouva, je výlučně člověk jako fyzická osoba; Smlouva není z rozhodnutí společnosti TokmaTech určena pro uzavírání s právnickými osobami, a nebude s nimi proto uzavírána.
Důvěrné informace" – všechny informace zpřístupněné kteroukoliv ze stran Smlouvy, které se vztahují nebo týkají podnikání, zákazníků nebo finančních nebo jiných informací a údajů této strany Smlouvy s výjimkou informací, které jsou veřejně dostupné.
Odměna za doporučení" – odměna hrazená společností TokmaTech Partnerovi za výkon činností dle Smlouvy, jejíž výše je uvedena těchto Obchodních podmínkám spolupráce; Odměna za doporučení ve výši stanovené a/nebo určené v těchto Obchodních podmínkách spolupráce zahrnuje všechny daně a poplatky včetně daně z přidané hodnoty a je proto konečná.
Licence" – licence k Softwaru zakoupená Zákazníkem při použití Referenčního kódu nebo Referenčního odkazu.
Nezpůsobilý zákazník" – osoba spojená, ovládající nebo ovládaná ve vztahu k Potenciálnímu zákazníku, Zákazníku nebo společnosti TokmaTech a dále zaměstnanec, zákazník, dodavatel nebo osoba blízká jakéhokoliv Potenciálního zákazníka, Zákazníka nebo společností TokmaTech včetně všech osob jednajících ve shodě nebo tvořících koncern s výše uvedenými.
Potenciální zákazník" – Podnikatel, který byla osloven Partnerem za účelem propagace a prezentace Softwaru.
Referenční kód" – jedinečný kód přidělený Partnerovi, který je Partner povinen sdělit Potenciálním zákazníkům a který Potenciální zákazník použije při zakoupení Licence na Internetových stránkách, ledaže Partner pro tento účel použije Referenční odkaz.
Referenční odkaz" – jedinečný hyperlinkový odkaz zaslaný Partnerovi, který je Partner povinen sdělit Potenciálním zákazníkům a který Potenciální zákazník použije při zakoupení Licence na Internetových stránkách, ledaže Partner pro tento účel použije Referenční kód.
Zákazník" – je Potenciální zákazník, který si zakoupil Licenci a uzavřel se společnosti TokmaTech smlouvu týkající se Softwaru s výjimkou Nezpůsobilého zákazníka pod podmínkou, že Zákazník použil při zakoupení Licence Referenční kód nebo Referenční odkaz.
Známky" – ochranné známky obchodní názvy, loga, označení, vyobrazení, obchodní znaky, slogany a další specifické prvky, které mohou být společností TokmaTech dle jejího rozhodnutí určeny k používání při propagaci a prezentování Softwaru.
Zásady" – informace o ochraně osobních a dalších údajů a jejich zpracování, které jsou dostupné na Internetových stránkách v dokumentu „Ochrana osobních údajů".
Smlouva o zpracování" – smlouva o zpracování osobních údajů, která je dostupná na Internetových stránkách v dokumentu „Ochrana osobních údajů". [1]
Údaje sdělené předem" – údaje, které společnost TokmaTech sdělila Spotřebiteli před uzavřením Smlouvy.

2. Pojmy definované v těchto Obchodních podmínkách spolupráce v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak.

Čl. II. Sdělení před uzavřením Smlouvy pro Spotřebitele

1. Společnost TokmaTech tímto Partnerovi, který je Spotřebitelem, sděluje, že

a) náklady na prostředky komunikace na dálku (internetové připojení) se neliší od základních nákladů účtovaných operátorem Partnera, společnost TokmaTech si neúčtuje žádné další poplatky;

b) vzhledem k povaze činností, které jsou předmětem Smlouvy a skutečnosti, že odměnu za tyto činnosti (Odměna za doporučení) hradí společnost TokmaTech Partnerovi, nemá Partner povinnost platit zálohu nebo jinou obdobnou platbu;

c) předmětem Smlouvy může být opakované plnění, nicméně opakovanost plnění je dána výkonem činností Partnera a závisí na okolnostech, které nejsou ve sféře dispozici společnosti TokmaTech, ani společnost TokmaTech opakovanost plnění žádným způsobem neurčuje nebo nepožaduje. Pokud by bez ohledu na výše uvedené bylo plnění dle Smlouvy považováno za opakované plnění, pak nejkratší doba, po kterou bude Smlouva strany zavazovat je dle článku VII. odst. 1 těchto Obchodních podmínek spolupráce jeden rok a může být kteroukoliv ze stran ukončena výpovědí dle článku VII. odst. 2 těchto Obchodních podmínek spolupráce;

d) Smlouva není uzavírána na dobu neurčitou, a proto tyto Obchodní podmínky spolupráce neobsahují údaje dle § 1820 odst. 1 písm. d) a e) občanského zákoníku;

e) výše Odměny za doporučení uvedená v těchto Obchodních podmínkách spolupráce je uvedena včetně případné daně z přidané hodnoty a včetně veškerých dalších daní a poplatků stanovených zákonem a Partner není oprávněn požadovat úhradu daně z přidané hodnoty; je-li Partner plátcem daně z přidané hodnoty je povinen daň z přidané hodnoty spočítat metodou „shora";

f) má právo od Smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne uzavření Smlouvy, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla společnosti TokmaTech, na adresu elektronické pošty společnosti TokmaTech partners@letopos.cz, nebo může využít formulář pro odstoupení od Smlouvy, který je dostupný na Internetový stránkách na adrese http://bit.do/Vzorov-formular;

g) s ohledem na povahu plnění a činností vykonávaných dle Smlouvy neexistují situace, kdy by Partner, který je Spotřebitelem, nemohl od Smlouvy postupem dle písm. f) výše odstoupit;

h) v případě odstoupení od Smlouvy neponese Partner, který je Spotřebitelem, žádné náklady spojené s navrácením zboží; to samé platí případě Smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

i) Partner, který je Spotřebitelem nemá povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

j) spory mezi společností TokmaTech a Partnerem, který je Spotřebitelem, lze řešit také mimosoudní cestou, a to prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/);

k) Smlouva, resp. obsah registračního formuláře, email společnosti TokmaTech potvrzující uzavření Smlouvy a tyto Obchodní podmínky spolupráce budou uloženy v archivu společnosti TokmaTech;

l) vzhledem k tomu, že Partner neposílá společnosti TokmaTech žádnou objednávku, neobsahují tyto Obchodní podmínky spolupráce údaje o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých před podáním objednávky;

m) pro společnost TokmaTech nejsou závazné, ani dobrovolně nedodržuje žádné kodexy chování;

n) Smlouvu lze uzavřít výlučně v českém jazyce;

o) Identifikační údaje společnosti TokmaTech jsou: TokmaTech s.r.o., IČO 05469252, se sídlem Kabeláčova 562/2, Kamýk, 143 00 Praha 4 a její kontaktní adresa elektronické pošty je info@letopos.cz;

p) vzhledem k povaze plnění a činností vykonávaných dle Smlouvy nelze uvést údaje dle § 1811 odst. 2 písm. b) až i) občanského zákoníku.

2. Údaje uvedené v odst. 1 tohoto článku byly Partnerovi, který je Spotřebitelem, sděleny před uzavřením Smlouvy v rámci Údajů sdělených předem.

Čl. III. Uzavření Smlouvy

1. Smlouva se uzavírá elektronicky odesláním registračního formuláře obsahujícího všechny povinné údaje Partnera; je-li Partner Podnikatelem a plátcem daně z přidané hodnoty, je povinen tuto skutečnost a své daňové identifikační číslo uvést v registračním formuláři. Uvede-li Partner v registračním formuláři své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro účely těchto Obchodních podmínek spolupráce má postavení Podnikatele a nevztahují se na něj ustanovení těchto Obchodních podmínek spolupráce, které jsou určeny pro Spotřebitele. Neuvede-li Partner v registračním formuláři své identifikační číslo, nebo nebude-li společnost TokmaTech schopna ve veřejně dostupných informačních systémech veřejné správy ověřit, že Partnerem uvedené identifikační číslo existuje, nebo zjistí, že je spojeno s jinou osobou než Partnerem, bude Partner považován za Spotřebitele. Registrační formulář je přístupný na Internetových stránkách. Před odesláním registračního formuláře se Partner musí seznámit se zněním těchto Obchodních podmínek spolupráce, což potvrdí označením příslušného políčka v registračním formuláři. Po odeslání řádně vyplněného registračního formuláře potvrdí společnost TokmaTech jeho obdržení a provede ověření správnosti adresy elektronické pošty a mobilního telefonního čísla Partnera uvedeného v registračním formuláři prostřednictvím ověřovacího kódu/aktivačního odkazu zaslaného na emailovou adresu Partnera uvedenou Partnerem v registračním formuláři. Provede-li Partner v návrhu společnosti TokmaTech na uzavření Smlouvy sestávající z registračního formuláře a Obchodních podmínek spolupráce jakékoliv změny či připojí-li k němu jakékoliv dodatky, Smlouva není uzavřena bez ohledu na skutečnost, zda takové dodatky nebo návrhy na změny podstatně či nepodstatně mění podmínky nabídky společnosti TokmaTech na uzavření Smlouvy.

2. Před odesláním registračního formuláře dle odst. 1 tohoto článku je Partner povinen zkontrolovat a případně upravit údaje vložené do registračního formuláře a dále je Partner povinen seznámit se s Údaji sdělenými předem (platí pro Partnera, který je Spotřebitelem), Zásadami, vyjádřit souhlas s poskytnutím svých osobních údajů, seznámit se s informacemi o zpracování osobních údajů, které bude provádět společnost TokmaTech, potvrdit tyto skutečnosti v registračním formuláři a akceptovat Smlouvu o zpracování. Přijetí registračního formuláře společnost TokmaTech Partnerovi, který je Spotřebitelem, potvrdí na adresu elektronické pošty uvedenou Partnerem v registračním formuláři.

3. O uzavření Smlouvy a Smlouvy o zpracování informuje společnost TokmaTech Partnera na adresu elektronické pošty uvedenou Partnerem v registračním formuláři. Tato zpráva bude obsahovat také Referenční kód a Referenční odkaz a může obsahovat další údaje nezbytné nebo vhodné pro výkon činností Partnera dle Smlouvy. Doručením zprávy o uzavření Smlouvy nabývá Smlouva účinnosti.

4. Partner nese odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost všech svých údajů sdělených společnosti TokmaTech a je povinen bez zbytečného odkladu oznámit společnosti TokmaTech všechny změny poskytnutých údajů.

Čl. IV. Spolupráce

1. Uzavřením Smlouvy vzniká Partnerovi oprávnění vyhledávat Potenciální zákazníky tím, že bude propagovat Software a prezentovat jeho funkce Potenciálním zákazníkům.

2. Partner není oprávněn používat při vyhledávání Potenciálních zákazníků a propagaci a prezentaci Softwaru jakékoliv označení, které by Partnera označovalo za partnera společnosti TokmaTech.

3. Partner není oprávněn za účelem výkonu oprávnění a plnění povinností dle této Smlouvy použít další fyzické osoby, nestanoví-li tyto Obchodní podmínky spolupráce jinak. Partner, který je Podnikatelem je oprávněn k plnění povinností dle této Smlouvy použít další fyzické osoby („Pracovníci Partnera") za předpokladu, že tyto fyzické osoby budou zaměstnanci nebo smluvními partnery Partnera, a nikoliv společnosti TokmaTech. Pracovníci Partnera musí mít znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon činností dle této Smlouvy. Společnost TokmaTech nenese žádnou odpovědnost za Pracovníky Partnera a žádná z povinností, kterou má společnost TokmaTech vůči Partnerovi, nezavazuje společnost TokmaTech vůči Pracovníkům Partnera. Partner je přímo a výlučně odpovědný za všechny činnosti provedené Pracovníky Partnera jako by je provedl sám a je povinen zajistit, aby Pracovníci Partnera dodržovali podmínky této Smlouvy.

4. Partner se zavazuje poskytnout každému Podnikateli, kterého identifikuje jako Potenciálního zákazníka, informace o Softwaru a předat takovému Potenciálnímu zákazníkovi Referenční kód a/nebo Referenční odkaz, a to za předpokladu, že Potenciální zákazník bude s poskytnutím takových informací souhlasit.

Čl. V. Odměna za doporučení a její splatnost

1. Odměna za doporučení je odměna za činnosti, které Partner vykoná dle této Smlouvy a na kterou vznikne Partnerovi nárok výlučně v případě splnění podmínek uvedených v tomto článku V. Obchodních podmínek spolupráce. Všechny výdaje a náklady vynaložené Partnerem při výkonu činností dle této Smlouvy nese Partner a výlučně Partner je odpovědný za jejich úhradu.

2. Partnerovi vznikne nárok na Odměnu za doporučení v případě, že Zákazník zakoupí Licenci za použití Referenčního kódu a uhradí společnosti TokmaTech odměnu za zakoupenou Licenci.

3. Výše Odměny za doporučení činí:

a) 250 Kč včetně všech daní a poplatků (zejména včetně daně z přidané hodnoty) za každého Zákazníka, který zakoupí Licenci k Softwaru za použití Referenčního kódu a/nebo Referenčního odkazu na dobu minimálně jednoho roku;

b) 50 Kč včetně všech daní a poplatků (zejména včetně daně z přidané hodnoty) za každého Zákazníka, který zakoupí Licenci k Softwaru za použití Referenčního kódu a/nebo Referenčního odkazu na dobu kratší než jeden rok; maximální Výše Odměny za doporučení nesmí přesáhnout 150 Kč včetně všech daní a poplatků (zejména včetně daně z přidané hodnoty).

4. Společnost TokmaTech se zavazuje zasílat Partnerovi na adresu elektronické pošty uvedenou Partnerem v registračním formuláři měsíční zprávy o Licencích zakoupených Zákazníky za použití Referenčního kódu a/nebo Referenčního odkazu včetně údaje o celkové odměně uhrazené Zákazníky společnosti TokmaTech za Licence zakoupené v daném kalendářním měsíci za použití Referenčního kódu a/nebo Referenčního odkazu a celkové výši Odměny za doporučení vypočítané dle odst. 1 tohoto článku, na kterou Partnerovi vznikl nárok. Společnost TokmaTech je povinna zaslat měsíční zprávu dle předchozí věty Partnerovi nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce za předcházející kalendářní měsíc. Partner je oprávněn vznést námitky proti údajům uvedeným v měsíční zprávě nebo potvrdit správnost a úplnost takové zprávy do 3 pracovních dnů od jejího doručení Partnerovi. V případě, že Partner v uvedené lhůtě nepotvrdí správnost měsíční zprávy, ani nevznese proti obsahu zprávu žádné námitky, považuje se obsah zprávy za správný a úplný.

5. Měsíční zpráva dle odst. 4 tohoto článku, jejíž správnost a úplnost byla Partnerem potvrzena nebo která se považuje za správnou a úplnou dle poslední věty odst. 4 tohoto článku, se považuje za výzvu Partnera k úhradě Odměny za doporučení ve výši uvedené v takové měsíční správě. Ustanovení tohoto odstavce se použije výlučně na Partnera, který není plátcem daně z přidané hodnoty.

6. Partner, který je plátcem daně z přidané hodnoty, je povinen vystavit společnosti TokmaTech daňový doklad (fakturu) na částku Odměny za doporučení ve výši uvedené v měsíční zprávě dle odst. 4 tohoto článku, na kterou dle měsíční zprávy vznikl Partnerovi nárok, nejpozději do 10 dnů od doručení měsíční zprávy. Splatnost faktury vystavené Partnerem společnosti TokmaTech a obsahující správnou výši Odměny za doporučení je 15 dnů ode dne doručení faktury společnosti TokmaTech. Bude-li faktura obsahovat nesprávné údaje včetně nesprávné výše Odměny za doporučení (tj. v rozporu s měsíční zprávou dle odst. 4 tohoto článku), je společnost TokmaTech oprávněna takovou fakturu Partnerovi vrátit k opravě a není povinna ji uhradit.

7. Úhrada Odměny za doporučení se provádí výhradně bankovním převodem na účet Partnera vedený v České republice u banky, pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva uvedený v registračním formuláři nebo sdělený Partnerem na adresu elektronické pošty společnosti TokmaTech partners@letopos.cz. Dnem úhrady Odměny za doporučení Partnerovi je den odepsání částky Odměny za doporučení z účtu společnosti TokmaTech.

Partner nemá nárok na Odměnu za doporučení v případě, že Licence je zakoupena Nezpůsobilým zákazníkem.

Čl. VI. Povaha spolupráce a používání Známek

1. Partner bere na vědomí, že společnost TokmaTech je dle svého uvážení oprávněna využívat pro výkon činností popsaných v článku IV. těchto Obchodních podmínek spolupráce třetí osoby nebo si tyto činnosti zajistit bez účasti třetích osob.

2. Partner bere na vědomí, že Software je ve vlastnictví společnosti TokmaTech a je včetně Známek chráněn autorským právem, resp. společnost TokmaTech je na základě smluv s třetími osobami oprávněna Software licencovat a distribuovat; Software byl vyvinut společností TokmaTech a/nebo třetími osobami a Partner k němu nezískává žádná práva a Software se nemůže stát vlastnictvím Partnera.

3. Partner není oprávněn Známky užívat, ledaže k jejich použití Partnerem udělí společnost TokmaTech souhlas. V takovém případě mohou být Známky použity výlučně pro propagaci a prezentaci Softwaru, a to výlučně po dobu platnosti Smlouvy; Partner je Známky oprávněn užívat výlučně v souladu s pokyny společnosti TokmaTech,

4. Partner se zavazuje jednat při výkonu činností dle Smlouvy tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno, pověst a práva společnosti TokmaTech ve vztahu ke Známkám a Softwaru. Partner je povinen používat při propagaci a prezentaci Softwaru výlučně Známky; použití jiných označení než Známek se zakazuje.

5. Jakékoliv zvýšení hodnoty Známek nebo Softwaru nastalé v důsledku činnosti Partnera je výlučným vlastnictvím společnosti TokmaTech a Partnerovi nenáleží v této souvislosti žádná odměna nad rámec Odměny za doporučení.

6. Partner se zavazuje, že nebude usilovat o registraci, ani nepodá přihlášku k registraci jakékoliv ze Známek nebo jejich napodobenin jako ochranných známek nebo jiných právem chráněných prvků u žádného orgánu veřejné moci.

7. Partner není oprávněn si zaregistrovat nebo si nechat zaregistrovat internetovou doménu (URL) nebo stránky nebo adresu na sociálních sítích obsahující Známky nebo jakoukoliv jejich část bez předchozího písemného souhlasu společnosti TokmaTech. Ustanovení předchozí věty se použije obdobně na všechny emailové adresy a účty používané Partnerem.

Čl. VII. Důvěrnost informací

1. S výjimkami vyplývajícími z odst. 2 tohoto článku se strany Smlouvy zavazují (povinnost mlčenlivosti), že:

a) nepoužijí nebo nesdělí třetím osobám Důvěrné informace, která má nebo které získá v souvislosti se Smlouvou; a

b) vyvinou veškeré úsilí, aby zabránili použití nebo vyzrazení Důvěrných informací.

2. Ustanovení odst. 1 tohoto článku se nepoužije na Důvěrné informace:

a) v rozsahu, ve kterém jsou Důvěrné informace veřejné známé, pokud nejde o důsledek porušení povinnosti mlčenlivost některou ze stran Smlouvy;

b) poskytnuté zástupcům, zaměstnancům společnosti TokmaTech nebo Partnera, jejichž znalost Důvěrných informací je nezbytná pro plnění jejich povinností;

c) v rozsahu, ve kterém je jejich poskytnutí vyžadování zákonem nebo orgánem veřejné moci s tím, že k takovému poskytnutí informací, je-li to možné, dojde po předchozím upozornění druhé strany Smlouvy a po zvážení relevantních požadavků týkajících se času, obsahu a způsobu takového poskytnutí;

d) poskytované poradcům každé strany Smlouvy za předpokladu, že takoví poradci se při nakládání s Důvěrnými informacemi budou řídit pravidly nakládání s Důvěrnými informacemi obsaženými v těchto Obchodních podmínkách spolupráce;

e) s jejichž použitím nebo poskytnutím udělila druhá strana Smlouvy předchozí písemný souhlas; nebo

f) které mají být použity v soudním rozhodčím nebo správním řízení.

3. V případě ukončení Smlouvy je strana, která obdržela Důvěrné informace, povinna bez zbytečného odkladu dokumenty obsahující Důvěrné informace vrátit zpět druhé straně, nebo (pokud k tomu bude vyzvána) tyto dokumenty zničit.

4. Žádná ze stran Smlouvy není oprávněna bez předchozího souhlasu druhé strany Smlouvy vydat prohlášení nebo jiné oznámení týkající se uzavření, existence nebo obsahu této Smlouvy.

Čl. VIII. Odškodnění, omezení odpovědnosti a prohlášení

1. Partner se zavazuje na základě výzvy společnosti TokmaTech bránit a odškodnit společnost TokmaTech, její statutární orgány a zaměstnance proti všem nárokům, žalobám, řízením, ztrátám, škodám, výdajům a nákladům (včetně nákladů spojených s řízením před soudem a přiměřeným nákladům na právní zastoupení), které společnosti TokmaTech vzniknou v souvislosti se (i) Smlouvou a jejím porušením ze strany Partnera nebo (ii) s jakýmkoliv prohlášením nebo zárukou vydanou Partnerem ohledně Softwaru nebo jím vykonávaných činností nebo (iii) jednáním Partnera nebo jeho opomenutí v souvislosti s propagací a prezentací Softwaru.

2. Strany se dohodly, že odpovědnost společnosti TokmaTech za veškerou újmu způsobenou Partnerovi v souvislosti se Smlouvou je v maximálním rozsahu vyplývajícím z kogentních ustanovení právních předpisů omezena částkou odpovídající 10 % odměny, kterou společnost TokmaTech zaplatila Partnerovi dle Smlouvy v období 12 měsíců předcházejících datu vzniku nároku na náhradu újmy.

3. Společnost TokmaTech nečiní ve vztahu k Partnerovi žádné prohlášení, ani nedává žádné záruku, ať výslovné, implicitní, zákonné nebo jiné včetně záruk týkajících se prodejnosti Softwaru, jeho vhodnosti pro určitý účel, vlastnického práva k Softwaru a skutečnosti, že Software neporušuje práva třetích osob.

4. Partner se zavazuje že ohledně Softwaru nebude vůči Potenciálním zákazníkům činit žádná prohlášení, dávat jakékoliv záruky nebo tvrdit jakékoliv vlastnosti Softwaru, ledaže k tomu byl společností TokmaTech písemně pověřen.

5. Ustanovení odst. 1 a 2 tohoto článku se nepoužije na Partnera, který je Spotřebitelem.

Čl. IX. Trvání a ukončení Smlouvy, zákaz konkurence

1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou v trvání jednoho roku, která začíná běžet dne účinnosti Smlouvy.

2. Každá ze stran Smlouvy je oprávněna Smlouvu vypovědět bez udání důvodu v jednoměsíční výpovědní době. Výpovědní doba začne plynout prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručen druhé straně Smlouvy.

3. Každá ze stran Smlouvy je oprávněna od Smlouvy odstoupit s účinky ke dni doručení písemného odstoupení druhé straně Smlouvy v případě, že:

a) druhá strana Smlouvy neuhradí jakoukoliv částku, kterou je povinna uhradit dle Smlouvy, ke dni její splatnosti a takové prodlení trvá více než 30 dnů ode dne splatnosti;

b) druhá strana Smlouvy podstatně poruší některou ze svých povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo nenapraví své porušení (je-li to možné) ani v dodatečné lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k nápravě;

c) druhá strana Smlouvy přeruší nebo hrozí přerušením úhrady svých dluhů nebo není schopna hradit své splatné dluhy nebo prohlásí, že není schopna plnit své dluhy;

d) druhá strana Smlouvy podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení;

e) druhá strana Smlouvy bude ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo nebude v souvislosti se svým úpadkem oprávněna hradit své dluhy.

4. Partner, který je Spotřebitelem, má právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření Smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Partner, který je Spotřebitelem, o svém odstoupení od Smlouvy informovat společnost TokmaTech formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). V takovém případě společnost TokmaTech umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od Smlouvy, který je dostupný na Internetový stránkách na adrese [odkaz] [1] ; společnost TokmaTech spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě potvrdí přijetí odstoupení.

5. V případě ukončení Smlouvy se Partner zavazuje za účelem ochrany duševního vlastnictví společnosti TokmaTech, jejích práv a pověsti:

a) ukončit činnosti vykonávané dle Smlouvy;

b) vrátit, resp. předat společnosti TokmaTech všechny materiály a dokumenty, které Partner obdržel od společnosti TokmaTech, a všechny předměty obsahující Známky, které jsou v držení Partnera bez ohledu na skutečnost, jestli je Partner obdržel od společnosti TokmaTech;

c) nepoužít nebo nesdělit třetím osobám Důvěrné informace získané Partnerem během trvání Smlouvy;

d) neužívat Známky nebo Software nebo jakoukoliv jejich část.

6. Partner se zavazuje, že po dobu jednoho roku ode dne ukončení Smlouvy a s celosvětovou územní platností nebude podnikat nebo se přímo nebo nepřímo účastnit na podnikání jiné osoby, pokud by takové podnikaní zahrnovalo Software nebo jiné softwarové programy obdobné Softwaru (z hlediska jejich funkčního použití). Během období platnosti zákazu konkurence se Partner zavazuje, že nebude přímo či nepřímo oslovovat dodavatele, zákazníky nebo klienty společnosti TokmaTech.

7. Partner se dále zavazuje, že bez písemného souhlasu společnosti TokmaTech nebude v období 12 měsíců ode dne ukončení Smlouvy, ať přímo, nebo jako zástupce jiné osoby kontaktovat pracovníky společnosti TokmaTech s nabídkou jejich zaměstnání, ani nebude jiným způsobem odlákávat zaměstnance společnosti TokmaTech.

8. Ustanovení odst. 6 a 7 tohoto článku se nepoužije na Partnera, který je Spotřebitelem.

Čl. X. Reklamace

1. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem Smlouvy je činnost Partnera, neposkytuje společnost TokmaTech Partnerovi žádné služby, ani mu nedodává žádné zboží. Není zde proto žádné plnění, ve vztahu ke kterému by Partner mohl uplatňovat práva z vadného plnění.

2. Pro vyloučení pochybností a výlučně ve vztahu k Partnerovi, který je Spotřebitelem, je možné reklamovat výši Odměny za doporučení uvedenou v měsíční zprávě dle článku V. odst. 4 těchto Obchodních podmínek spolupráce. Způsob reklamace výše Odměny za doporučení je popsán v článku V. těchto Obchodních podmínek spolupráce. Je-li dle kogentních ustanovení právních předpisů možné uplatňovat reklamaci výše Odměny za doporučení jiným způsobem nebo v jiných lhůtách, které jsou pro Partnera, který je Spotřebitelem, výhodnější, použijí se ustanovení těchto právních předpisů.

Čl. XI. Ochrana osobních údajů

1. Společnost TokmaTech zpracovává v souvislosti se smluvním vztahem s Partnerem založeným dle Smlouvy osobní údaje Partnera.

2. Bližší informace o ochraně osobních údajů a jejich zpracování jsou uvedené v Zásadách a Smlouvě o zpracování.

Čl. XII. Komunikace

1. Nestanoví-li Obchodní podmínky spolupráce jinak, bude společnost TokmaTech zpřístupňovat Partnerovi veškerá oznámení týkající se Smlouvy jejich uveřejněním na Internetových stránkách, zasláním na adresu elektronické pošty poskytnutou Partnerem nebo zasláním v listinné podobě na doručovací adresu Partnera. Způsob poskytnutí (doručení) informací je na volbě Partnera. Má se za to, že oznámení uveřejněné na Internetových stránkách bylo doručeno Partnerovi uplynutím 2 dnů od jeho uveřejnění na Internetových stránkách, v případě zaslání na adresu elektronické pošty odesláním takového oznámení, ledaže společnost TokmaTech obdrží oznámení, že zpráva elektronické pošty nebyla doručena. V případě doručování na doručovací adresu Partnera, považuje se za doručenou 3. pracovní den po odeslání v rámci České republiky, 15. pracovní den při odeslání do ciziny. Pokud svým jednáním nebo opomenutím Partner zmařil doručení písemnosti na doručovací adresu a písemnost bude držitelem poštovní licence vrácena jako nedoručitelná, účinky doručení nastávají v den, kdy bude zásilka vrácena společnost TokmaTech. Účinky doručení nastávají i v případě, jestliže převzetí písemnosti Partner odmítne.

2. Nestanoví-li Obchodní podmínky spolupráce jinak, je Partner povinen doručit všechna oznámení společnost TokmaTech v listinné podobě na adresu jeho sídla.

Čl. XIII. Závěrečná ustanovení

1. Společnost TokmaTech může Partnerovi navrhnout změnu Obchodních podmínek spolupráce, Zásad nebo Smlouvy o zpracování. Společnost TokmaTech je povinna seznámit Partnera s návrhem změny Obchodních podmínek spolupráce, Zásad nebo Smlouvy o zpracování oznámením zaslaným Partnerovi na adresu elektronické pošty uvedenou Partnerem v registračním formuláři nejpozději 2 měsíce přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti. Pokud Partner návrh na změnu neodmítl do dne nabytí účinnosti změny, platí, že návrh na změnu přijal. V případě, že Partner návrh na změnu odmítne přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti, má právo Smlouvu, s okamžitou účinností vypovědět.

2. Společnost TokmaTech a Partner prohlašují, že (i) z povahy Obchodních podmínek spolupráce, Zásad nebo Smlouvy o zpracování vyplývá rozumná potřeba pozdějších změn Obchodních podmínek spolupráce, Zásad nebo Smlouvy o zpracování, (ii) společnost TokmaTech může ustanovení Obchodních podmínek spolupráce, Zásad nebo Smlouvy o zpracování měnit způsobem obvyklým u obdobných činností v České republice nebo z důvodů či s ohledem na změny právních předpisů vyžadující změny Obchodních podmínek spolupráce, Zásad nebo Smlouvy o zpracování s tím, že (iii) takové změny se pro účely Smlouvy a Obchodních podmínek spolupráce považují za přiměřené.

3. Dnem zániku závazku ze Smlouvy zanikají všechny práva a povinnosti společnosti TokmaTech a Partnera ze Smlouvy s výjimkou ustanovení, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení závazku ze Smlouvy.

4. Partner není bez předchozího písemného souhlasu společnosti TokmaTech oprávněn převést, postoupit, měnit, zastavit či jinak zatížit ani jakkoli disponovat se Smlouvou, její částí či jednotlivými právy z ní vyplývajícími, či ujednat s třetí osobou převzetí dluhu vyplývajícího ze Smlouvy. Společnost TokmaTech je oprávněna převést, postoupit, měnit, zastavit či jinak zatížit ani jakkoli disponovat se Smlouvou, její částí či jednotlivými právy z ní vyplývajícími, či ujednat s třetí osobou převzetí dluhu vyplývajícího ze Smlouvy a Partner k tomu společnosti TokmaTech dává předem souhlas. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužijí ve vztahu k Partnerovi, který je Spotřebitelem, pokud by v konkrétním případě jeho použití zakládalo nerovnováhu práv nebo povinností v neprospěch Partnera.

5. Ze Smlouvy nenabývají třetí osoby přímá práva, a to ani má-li být plnění hlavně k prospěchu třetí osoby. Třetí osobou dle tohoto ustanovení se rozumí jakákoli osoba, která není smluvní stranou Smlouvy.

6. Spory mezi společností TokmaTech a Partnerem lze v případech uvedených níže řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Partner, který je Spotřebitelem, může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/).

7. Smlouva se řídí občanským zákoníkem.

8. Tyto Obchodní podmínky spolupráce jsou účinné dnem 1.09.2020.

TokmaTech s.r.o.