EET pokladna na tvém PC, tabletu
nebo telefonu zdarma do konce roku!

Jak na vystavení elektronické účtenky - nový zákon o evidenci tržeb pro podnikatele stručně a jasně

Co je to EET a jak EET funguje

Nový zákon o elektronické evidenci tržeb (EET) přináší zásadní změnu ve způsobu, jakým stát kontroluje jestli podnikatelé odvádí na daních správnou část svých příjmů. Tento nový způsob již nespoléhá pouze na přiznání částky ke zdanění poplatníkem.

Nyní také nově vzniká povinnost odeslat informaci o každé jednotlivé prodejní transakci daňové správě, a to prostřednictvím internetu přímo ve chvíli, kdy k platbě dojde. S odesláním informace o každé tržbě je spojen také tisk účtenky, která musí být zákazníkovi vždy k dispozici k převzetí.

Zdroj: etrzby.cz

Kdy začne 3. a 4. vlna EET?

Pod nový zákon spadají všechny podnikající fyzické osoby a právnické osoby s podnikatelskou činností, které přijímají platby za své služby nebo výrobky v hotovosti.

Zahrnuty jsou také platby stravenkami, poukazem, šekem nebo směnkou, ale i bitcoinem.
Zákon myslí také na evidenci záloh za služby nebo produkty placené předem. Na rozdíl od záloh, které se evidují již při přijetí, vratné kauce se evidují až v případě, když se kauce nevrací. Na částce tržby nezáleží a účtenka musí být odeslána a vytištěna ve všech zmíněných případech přijetí platby.

Kteří podnikatelé mají výjimku z EET?

Transakce platební kartou, převodem na účet nebo složením hotovosti na účet či inkasem nejsou v novém zákoně zahrnuty a povinnost tisknout účtenku a odesílat informaci u takových plateb nevzniká.

Daňová správa také připravila seznam podnikatelských oblastí, které dostaly výjimku a do nového zákona tedy také nespadají, i přes to, že přijímají hotovost. U těchto odvětví by povinnost tisku účtenek znamenala značné technické komplikace.

Jedná se například

  • o podnikání v sociálních službách,
  • provozování veřejných toalet,
  • platby za poštovní služby
  • a také platby v hromadné dopravě osob nebo osobní železniční dopravě.
Dále se z relevantních důvodů nemusí evidovat platby nevidomých poplatníků, z prodeje prostřednictvím prodejního automatu, transakce u hazardních her a v neposlední řadě také tržby z předvánočního prodeje sladkovodních ryb v období od 18. až 24. prosince.

Pokud si není podnikatel jistý, jestli se ho EET týká, má možnost obrátit se na místní finanční úřad, který vydá rozhodnutí o závazném posouzení.

Kdy nová povinnost začíná

Spuštění zákona o EET bylo rozděleno na 4 fáze, kdy první dvě jsou již úspěšně v provozu. Podnikatelé v odvětví stravování, pohostinství a ubytování elektronicky evidují své tržby od prosince roku 2016. V druhé fázi, tedy v březnu 2017, se k evidenci připojil také maloobchod a velkoobchod.

Úplné spuštění zákona, a tedy zavedení fáze 3 a 4, proběhne 1. května 2020. V tento den již budou mít povinnost elektronicky evidovat své tržby podnikatelské subjekty ve všech odvětvích, kterých se netýká výjimka stanovená zákonem o elektronické evidenci tržeb. Při založení nového podnikání v době, kdy je již tento zákon platný, je povinnost začít elektronicky evidovat tržby do 10-ti dnů od přidělení daňového identifikačního čísla (DIČ).

Ministerstvo financí dočasně zastavilo povinnost elektronické evidence tržeb (EET) do konce roku.

Co je třeba si pořídit

Nový zákon nově vyžaduje několik věcí, které jsou nezbytné pro odeslání informace správci daně a pro vytištění účtenky zákazníkovi. Z toho plyne potřeba pořídit si zařízení pro odesílání informací elektronicky. Zákon nespecifikuje přesnou podobu zařízení, a tak se nabízí široký výběr možností, které zahrnují například zařízení s dotykovým displejem a integrovanou tiskárnou. Řešením pro podnikatele s menším počtem plateb může být také aplikace v telefonu.

Jak se zaregistruji do EET?

Pokladnu nebo zařízení vybavené vhodnou aplikací je třeba nastavit tak, aby odesílala informace správně. K tomu je nutné kontaktovat Finanční správu prostřednictvím místních finančních úřadů nebo elektronicky na Daňovém portálu. Na tomto portálu Finanční správy je poté třeba vyplnit registraci a požádat o autentizační údaje. Po úspěšném získání údajů bude umožněno propojení s pokladnou nebo zařízením pro evidenci tržeb pomocí uděleného certifikátu.

Jak se vytváří certifikát pro evidenci tržeb.

Možnosti jak evidovat bez přístupu k internetu

Ministerstvo financí představilo 3 režimy, ve kterých je možno tržby evidovat.

Prvním je Běžný online režim. Tento režim spoléhá na stálé internetové připojení v místě podnikání. Registrační pokladna v tomto případě odesílá data o platbě Finanční správě právě v okamžiku provedení transakce a ta přijetí potvrdí vygenerováním unikátního kódu pro danou platbu. Následně dojde k vytištění účtenky a předání zákazníkovi. V případech, kdy zákazník souhlasí se zasláním účtenky elektronicky, například emailem, je možné nahradit tištěnou účtenku touto formou dokladu.

Druhý režim je Zjednodušený offline režim, který je určený pro podnikání v místě, kde není možnost internetového připojení. I v tomto případě vzniká povinnost vytisknout a předat účtenku zákazníkovi ve chvíli, kdy dojde k platbě, avšak data jsou odeslána správci daně elektronicky až v okamžiku připojením pokladny nebo zařízení pro evidenci tržeb k internetu. K připojení musí dojít alespoň jednou za 5 dní. Informace o všech platbách za toto období jsou odeslány v jeden okamžik v době, kdy je připojení k dispozici. Je tedy nezbytné, aby podnikatel evidující v tomto režimu zajistil připojení k internetu přenesením pokladny nebo zařízení do místa, kde se k internetu dá připojit. V tomto případě vytištěná účtenka neobsahuje unikátní kód vygenerovaný Finanční správou.

Poslední režim je Zvláštní papírový režim určený pro nejmenší podnikatele. Pro získání možnosti evidovat v tomto režimu je nutné získat povolení finančního úřadu. Pro podání žádosti o povolení je třeba splňovat tři zákonné podmínky. Počet zaměstnanců podniku nesmí přesáhnout 2, dále nesmí být podnikatel plátcem DPH a výše příjmů nesmí přesáhnout v posledních 12 měsících 600 tisíc korun. V tomto případě není třeba data odesílat elektronicky, a proto není potřeba vlastnit zařízení pro evidenci tržeb ani připojení k internetu. Podnikatel v tomto režimu vydává papírovou účtenku z bloku s nejnižším pořadovým číslem. Tento blok získá od finančního úřadu. Kopii účtenky si ponechává podnikatel a podá informaci o tržbách správci daně každé čtvrtletí.

Jak vypadá vytištěná účtenka

Aby účtenka pro zákazníka vyhověla zákonu o EET, musí obsahovat minimálně 8 následujících údajů.

Jedná se o daňové identifikační číslo (DIČ), číslo provozovny a také číslo pokladny. Mezi samozřejmé údaje patří pořadové číslo účtenky, celková výše tržby a datum a čas nákupu. Další údaje jsou kódy pro komunikaci s Daňovým portálem, a to kód BKP, který je generovaný pokladnou, FIK generovaný Daňovým portálem (pro online režim) nebo PKP (pro zjednodušený režim) a posledním je údaj o režimu ve kterém podnikatel eviduje.

Tyto údaje ovšem nejsou dostačující pro jiné zákony, jako je například zákon o ochraně spotřebitele nebo živnostenský zákon. Údaje je však možné na účtenku přidat a vyhovět tak všem zákonům najednou. Účtenky pro Zvláštní režim jsou vypisovány ručně a obsahují datum a čas transakce, celkovou částku tržby, DIČ a číslo provozovny.

Jak stornovat elektronicky odeslanou platbu

V případě, že bude tržba evidována omylem nebo například dojde k vrácení zboží bez udání důvodu nebo z důvodu reklamace, může dojít k situaci, kdy je třeba provést storno transakce. V těchto situacích se částka eviduje ještě jednou jako původní tržba, pouze v záporné hodnotě, tedy jako mínusová položka.

Jak mám postupovat, když vypadne internet?

Výpadek internetového připojení evidování tržeb nijak neovlivní. Pokud se podaří obnovit připojení do 48 hodin, budou veškeré údaje o tržbách uloženy v zařízení pro evidenci tržeb a data budou odeslána, jakmile se připojení obnoví. Jediným rozdílem je, že na účtence bude vytištěn kód PKP místo kódu FIK.

V Běžném online režimu evidování má podnikatel povinnost zajistit, aby se registrační zařízení připojilo k internetu nejpozději 48 hodin poté, co došlo k odpojení.

Jestliže dojde k technickému problému registrační pokladny, je povinností podnikatele učinit takové kroky, aby bylo možné opět co nejdříve evidovat. V takové situaci bude možné tržby evidovat dodatečně a v případě velkého množství tržeb zaevidovat pouze jednu sumární částku. V případě poruchy bude podnikatel muset prokázat, že výpadek nebyl zaviněn úmyslně a také, že byly podniknuty kroky k co nejrychlejší nápravě.

Informační povinnost

Zákazník musí být podle zákona o EET informován o skutečnosti, že podnikatel eviduje tržby elektronicky. Toto sdělení musí být písemné a vystaveno na viditelném místě v provozovně. Tuto povinnost je možné také splnit vystavením textu na internetové stránky v případě, že podnikatel služby nebo produkty nabízí online. Zákon nestanovuje formu jako je velikost a barva, nicméně text musí být dostatečně čitelný a viditelný. Text, který je podnikatel povinen vystavit, se liší u běžného a zjednodušeného režimu evidence.V případě režimu evidování online zní text následovně: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."V případě offline režimu je text následující: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů."

Jaké pokuty hrozí za porušení EET?

V rámci kontroly dodržování zákonem dané povinnosti provádějí pracovníci Finanční a Celní správy kontrolní nákupy. Během těchto kontrol je hlavním předmětem kontroly řádné vystavení účtenky a také, jestli údaje o tržbě byly odeslány správci daně v podobě, která odpovídá skutečnosti. V případě zjištěného pochybení nebo úmyslné manipulace se jedná o přestupek a podnikateli hrozí pokuta až do výše 500 tisíc korun.

Kontrola se zaměří také na vystavení informačního textu v provozovně, kdy nesplnění této povinnosti může znamenat pokutu až 50 tisíc korun.

Finanční správa může v závažných případech, zejména když podnikatel povinnost elektronicky evidovat tržby úmyslně neplní, uzavřít provozovnu do doby, než se situaci podaří napravit. Z pochopitelných důvodů se budou kontroloři zaměřovat častěji na podnikatele, u kterých se objevuje neobvykle vysoký počet storno transakcí nebo bude docházet k častým výpadkům internetu.

V případě nemoci nebo dovolené, tedy když nedochází k evidenci žádných tržeb déle než měsíc, je vhodné kontaktovat správce daně a informovat je o této skutečnosti.

Vlastní kontrola správnosti evidování

Podnikatelé se mohou ujistit, že elektronická evidence tržeb probíhá v pořádku a nevystavují se tak riziku pokuty.

Jedním ze způsobů je ověření údajů z vytištěné účtenky na Daňovém portálu v sekci Ověření účtenky, kde je třeba vyplnit údaje z účtenky a poté lze zjistit, jestli jsou údaje o platbě správně registrovány. V případě, že se údaje neshodují, je třeba tuto záležitost řešit, nejčastěji přenastavením registrační pokladny.

Údaje lze také zkontrolovat na Daňovém portále po přihlášení pomocí autentizačních údajů. V sekci Správa údajů evidence tržeb je přehled tržeb za jednotlivá období. Pokud tyto údaje neodpovídají skutečnosti, je třeba dodatečně platby evidovat nebo naopak stornovat. Při zjištění problémů s nesprávnými daty je vhodné zkontrolovat nastavení registračního zařízení.

Sleva na dani až 5 tisíc korun

V souvislosti se zavedením EET dochází ke vzniku jednorázových nákladů. Ke snížení této zátěže je pro všechny podnikatele (pouze fyzické osoby) k dispozici jednorázová sleva na dani. Slevu je možné uplatnit pouze v roce zavedení a je v maximální výší 5 tisíc korun. Sleva je odečtena až od částky splatné daně po odečtení slevy na poplatníka. O slevu je třeba požádat v daňovém přiznání za daný rok, a to na straně 3 v tabulce č.1, řádku 69b).

Kompletní a oficiální informace o EET

Ministerstvo financí připravilo přehlednou stránku věnovanou pouze EET na adrese etrzby.cz. Na tomto místě jsou všechny oficiální a aktuální informace, rady a kontakty.

K dispozici je také odkaz na Daňový portál, konkrétně do Webové aplikace EET, která je nezbytná pro registraci a získání autentizačních údajů pro aktivaci pokladny.

Pokud máte nějaké dotazy, napíšete na naši Info@letopos.cz.
Používáme cookies ke zlepšení našich stránek.
Souhlasím
Close